Testkeskkond

Finantsinspektsiooni testkeskkond on loodud toetamaks FI Innovatsioonikeskuse tööd, võimaldades ettevõtjal ja FI-l leppida vajaduspõhiselt kokku innovaatilise lahenduse pikaajalises süstemaatilises jälgimises, et kaardistada lahendusega seonduvaid riske, leida võimalusi negatiivsete mõjude leevendamiseks, ning teha seeläbi informeeritumaid otsuseid teenuse kvalifitseerimisel, kohalduva õigusliku raamistiku analüüsimisel ning finantsjärelevalveliste seisukohtade kujundamisel.

Testkeskkond ei ole mõeldud ettevõtetele ega lahendustele, mille puhul on võimalik tekkinud finantsjärelevalvelistele küsimustele  vastata ka üksnes lahenduse kirjelduse või demo põhjal. Seetõttu on testkeskkonnas osalemise eeltingimuseks varasem kontakt FI innovatsioonikeskusega, mis võimaldab ettevõtjal inspektsiooniga koostöös võimalikud testimisvajadused eelnevalt läbi arutada. Võrreldes innovatsioonikeskusega on testkeskkonnas osalemiseks lahendusele seatavad ootused kõrgemad. Testimine testkeskkonnas saab olla põhjendatud üksnes väga uudsete lahenduste puhul, mille asetamine olemasolevasse õigusraamistikku ei ole ilma lahenduse pikaajalise jälgimiseta teostatav.

Testimise protsess on selgelt piiritletud ja struktureeritud. Enne testimisega alustamist lepivad ettevõtja ja inspektsioon kokku testi täpsetes eesmärkides, nende täitmise mõõtmise viisides ja sageduses, testi kestuses ja testi läbiviimise etappides. Testi käigus inspektsioonilt saadav tagasiside lähtub üksnes testi parameetritest ning ei ole aluseks inspektsiooni edasisele käsitlusele testitava lahenduse suhtes. Testimisperioodi läbimine ei taga ettevõttele edasise vajaduse ilmnemisel tegevusloa saamist ning ei ole vastavushinnang lahendusele kohalduvate regulatiivsete nõuete suhtes. Testimiskavast kõrvale kaldumise, testi tulemuste enneaegse saavutamise, mainekahju võimaliku tekkimise, tulemuste ebavajalikuks muutumise või testi käigus ilmneva lahenduse testkeskkonnas osalemise kriteeriumitele mittevastavuse korral on inspektsioonil õigus test enne testimise lõpptähtaja saabumist lõppenuks kuulutada.

Testimisperioodi pikkuseks on üldjuhul kuni 6 kuud, sõltuvalt ettevõtja ja inspektsiooni vahelisest kokkuleppest. Vajaduse korral on võimalik ettevõtjal taotleda testi pikendamist maksimaalselt kuni 12 kuuni. Kuna testimisprotsess on ajamahukas ning nõuab lisaks ettevõtjale ka inspektsioonilt märkimisväärsete ressursside eraldamist, on hetkel testkeskkonnas võimalik igal ajahetkel osaleda maksimaalselt ühel aktiivses testimisfaasis oleval lahendusel. Ettevõtte lahenduse testkeskkonda lubamise otsustab inspektsioon kaasusepõhiselt, lähtudes taotletava testi vajalikkusest, vastavusest inspektsiooni eesmärkidele ning testi läbiviimiseks rakendatava ressursi olemasolust.

FI testkeskkonnas võivad testimist taotleda kõik kriteeriumitele vastavad ettevõtted, sh nii olemasolevad kui potentsiaalsed finantsjärelevalve subjektid, samuti RegTech ja SupTech ettevõtted, kes loovad tugilahendusi vastavalt finantsteenuste osutajatele ja finantsjärelevalveasutustele. Juhul kui testitav lahendus sisaldab reguleeritud finantsteenuse osutamist, mille tarbeks on vajalik omada FI väljastatud tegevusluba, võimaldatakse testkeskkonnas üksnes tehnilist testimist ning testimise käigus ei või testi sisuks olevat teenust avalikult klientidele pakkuda ega osutada. Tegevusluba mittevajavate lahenduste pakkumisel avalikult turule lepitakse testi piires kokku piiratud klientide mahus ning vastavaid kliente tuleb teavitada ettevõtte osalemisest testkeskkonnas ning sellega kaasnevatest potentsiaalsetest mõjudest klientidele.

Testkeskkonna korraldus

Testkeskkonnas osalemiseks peab ettevõte olema pöördunud eelnevalt FI Innovatsioonikeskusesse ning oma lahendust ja sellega seonduvaid küsimusi inspektsioonile tutvustanud. Juhul kui Innovatsioonikeskuse kaudu lahendust käsitledes jõutakse arusaamani, et teenuse kvalifitseerimiseks, õigusliku raamistiku välja selgitamiseks ja/või finantsjärelevalveliste seisukohtade täpsustamiseks on vajalik lahenduse toimimist pikema aja jooksul katsetada ning hinnata, võib ettevõtja esitada [taotluse] lahenduse kaasamiseks Testkeskkonda.

Taotluse esitamisel peab ettevõtja selgitama lahenduse vastavust Testkeskkonda sisenemise kriteeriumitele ning kirjeldama testimiskava, mis selgitab testimise eesmärke, oodatavat kestust ja ajakava ning kirjeldab mõõdikuid, mille alusel on järelevalveasutusel testimise kulgu ja eesmärkide täitmist võimalik regulaarselt hinnata. Taotluse laekumisel hindab FI innovatsioonispetsialist lahenduse vastavust testkeskkonnas osalemise kriteeriumitele ning testi oodatavaid tulemusi ning vajadusel täpsustab ettevõtjaga taotluse sisu. Järgneva konsulteerimisfaasi jooksul lepitakse koostöös ettevõtjaga kokku detailses testimiskavas. Testimiskava sisu ja testiga alustamine kinnitatakse FI juhatuse otsusel.

Testi jooksul kohustub ettevõtja vastavalt testimiskavas kokkulepitule esitama FI-le regulaarseid aruandeid testimise kulgemise kohta ning testimiskavas toodud mõõdikuid, mis võimaldab inspektsioonil hinnata testimise eesmärkide täitmist. Testimisperioodi vältel annab FI vastavalt vajadusele ja testimisest tulenenud teadmistele tuginedes tagasisidet teenuse kvalifitseerimist puudutavate küsimuste, võimaliku õigusliku raamistiku ja finantsjärelevalveliste seisukohtade osas. Ettevõtte soovil on võimalik kokku leppida regulaarsete töötubade toimumises, mille raames analüüsitakse ettevõtte ja FI koostöös testi senist käiku ning lahenduse kohta kogutud teavet. Testi lõppedes on ettevõte kohustatud koostama inspektsiooni etteantud vormil raporti, mis kirjeldab muuhulgas testimise kulgu, olulisemaid verstaposte, testi eesmärkide täitmist, testi tulemusi ning testimise mõju lahenduse edasi arendamisele.

 

Testkeskkonnas osalemise kriteeriumid

Testkeskkonnas osalemiseks peab testitav lahendus vastama innovatsioonikeskuses osalemise kriteeriumitele:

  1. Toode/teenus või riskikontrollilahend on mingis aspektis innovaatiline, kasutab uudseid tehnoloogiaid või kasutab tehnoloogiat uudsel viisil;
  2. Tootel/teenusel või riskikontrollilahendil on potentsiaali luua lisaväärtust kliendile või ühiskonnale või suurendada finantsvahendajate tööprotsesside efektiivsust, tagades seejuures riskikontrollide rakendamise vähemalt varasemal tasemel;
  3. Toode/teenus või riskikontrollilahend liigitub finantssektorisse või on olulisel määral rakendatav finantssektoris tegutsevate ettevõtete poolt;
  4. Tootel/teenusel või riskikontrollilahendil on otsene seos Eestiga;
  5. Testimist taotlevat ettevõtet või tema juhte ei ole karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest või terrorikuriteo või selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamise või toetamise eest või esinevad muud asjaolud, mis seavad ohtu finantssektori usaldusväärsuse.

Täiendavalt peab lahendus testkeskkonnas osalemiseks vastama järgmistele lisakriteeriumitele:

  1. Toote/teenuse või riskikontrollilahendi testimiseks koostöös Finantsinspektsiooniga esineb tegelik vajadus ning testi läbimine aitab lahendust edasi arendada;
  2. Testitav toode/teenus või riskikontrollilahend on piisavalt välja arendatud, et võimaldada täies mahus testimisele seatud eesmärkide saavutamist;
  3. Testimist taotlev ettevõtja suudab testimisperioodi jooksul regulaarselt koguda ja Finantsinspektsioonile edastada mõõdikuid, mis võimaldavad testi eesmärkide täitmist hinnata.

Testkeskkonna töös antud suunised ei sisalda üldjuhul õigusakti/normi tõlgendamise kohta ametlikke kooskõlastusi (sh kinnitusi), nõusolekuid ja/või lubasid ning neid ei saa käsitleda kui Finantsinspektsiooni õiguslikult siduvat seisukohta ning nendele ei saa tugineda ja viidata kui õigusnõuandele. Finantsinspektsiooni ametlikke seisukohti väljendab juhatus. Testkeskkonna töös küsimustele kiireks vastamiseks ja FI poolt kasutatavate andmete õigsuse, täpsuse ning täielikkuse tagamiseks rakendatakse mõistlikke jõupingutusi. Vastus piiratakse testimisprotsessi käigus kogutud küsimuste ja andmetega ning ei peegelda FI käsitlust lahenduse suhtes testkeskkonna väliselt. Hilisemalt uute asjaolude selgumisel ei ole FI-l kohustust parandada testkeskkonna töö käigus antud suuniseid. Testimisperioodi läbimine ei taga ettevõttele edasise vajaduse ilmnemisel tegevusloa saamist ning ei ole vastavushinnang lahendusele kohalduvate regulatiivsete nõuete suhtes