Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Sorteeri kahanevas järjekorras Kehtetu alates Kellele
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad
Kindlustus- ja edasikindlustusandjapõhiste parameetrite suunised
Kindlustusandjad
Suunised tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kohta
Kindlustusandjad
Kahjukindlustusriski alammooduli väljamineva edasikindlustuse kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Alusriski suunised
Kindlustusandjad
Standardvalemis tururiski ja vastaspoole riski positsiooni käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvemenetluse suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste hindamise suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisevõime suunised
Kindlustusandjad
Sisemudelite kasutamise suunised
Kindlustusandjad
Lepingute piire käsitlevad suunised
Kindlustusandjad
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi suunised
Kindlustusandjad
Sidusettevõtjate (sh osaluste) käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Eraldatud vahendite kogumite suunised
Kindlustusandjad
Omavahendite klassifikatsiooni suunised
Kindlustusandjad
Lisaomavahendite suunised
Kindlustusandjad
Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Seoses Solventsus II regulatsiooniga vastu võetud rakendusmäärused
Kindlustusandjad
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks
Kindlustusandjad
Suunised, millega määratakse kindlaks konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 23 (EBA/GL/2015/17)
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsvõimenduse määra kohta avalikustatav informatsioon
Krediidiasutused
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlus
Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) lõpliku eelnõu avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
XBRL taksonoomiate 2.4.1 ja 2.5 rakendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Likviidsuskatte nõudega seotud järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Internetimaksete turvalisus
Makseteenused
Globaalsete süsteemselt oluliste näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise läbivaadatud suunised (EBA/GL/2016/01)
Pangandus ja krediit
Finantsvõimenduse määra järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/322 parandused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Erandite kohaldamise tingimuste määramine seoses likviidsete varadega
Krediidiasutused
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks
Kindlustusvahendajad
Ringkiri turukuritarvituse määruse jõustumisest ja sellega kaasnevatest muutustest
Väärtpaberituru kauplemiskohad, Väärtpaberituru kutselised osalised
Vastutustundliku laenamise nõuded
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Krediidiandjad
Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul
Investeerimisühingud
Regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõpliku eelnõu avalikustamine Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Ettevõtte reorganiseerimise kava miinimumkriteeriumide suunised
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Viivislaenude käsitlemise suuniste avalik konsultatsioon
Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta
Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta krediidiasutuste suhtes
Krediidiasutused
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) vormide ja juhiste ajakohastamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
IKT riski hindamine SREP protsessi raames
Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Aruandevormide muutmine ja parandamine (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450)
Kindlustusandjad
IFRS 9 mõju hindamise raporti avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmise avalik konsultatsioon
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga juhend valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (konsolideeritud versioon)
Krediidiasutused
Avaliku konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused
Märgukiri turukuritarvituse määruse EL/596/2014 artikli 19 lõikes 11 sätestatud keeluperioodist seoses 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega
Väärtpaberituru kutselised osalised, Investeerimine
Keskvalitsusena, piirkondliku valitsusena või omavalitsusena käsitletavad avaliku sektori asutused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Avaliku konsultatsiooni algatamine makseviivituses olevate nõuete ja makseviivituses mitteolevate nõuete riskiparameetrite hindamise suunise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
ITS järelevalvelise aruandluse valideerimisreeglite uuendatud loetelu
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Soovituslik juhend Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi stressitestide alase koostöö kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiandjad
Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi alusel Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud
Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta eurofondide direktiivi alusel
Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Suunised krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärse tasustamispoliitika kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised varipanganduse üksustega seotud riskipositsioonide piirmäärade kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised jaepangandustoodete järelevalve- ja juhtimiskorra kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 84 lõike 3 kohaldamisel teabe kokkuvõtliku esitamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Kolmandate riikide ja territooriumite loetelu, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks liidu korraga
Krediidiasutused
XBRL taksonoomia 2.6 rakendamine
Krediidiasutused
Soovituslik juhend tunnuskoodi kasutamise õiguse ja tunnuskoodi enda väljastamine ning nende kehtetuks tunnustamise kohta Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused
Suunised võlainstrumentide modifitseeritud kestuse korrigeerimiseks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 340 lõike 3 teise lõigu alusel
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised, mis käsitlevad väärtpaberistamise tehingute jaoks kaudse toetuse pakkumist
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised krediidiasutuste üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ja vannutatud audiitori(te) ning krediidiasutuste kohustuslikke auditeid tegeva(te) audiitorühingu(te) vahelise teabevahetuse kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Diversifitseeritud indeksite loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
XBRL taksonoomia 2.7 uuendamine
Krediidiasutused
EBA soovituste eelnõu väliste pilveteenuste pakkujate teenuste kasutamise osas
Krediidiasutused
Turukuritarvituse määruse suunised
Investeerimine
Suunised kindlustusandjate üle järelevalvet teostavate pädevate asutuste ning kindlustusandjate suhtes kohustuslikku auditit tegeva(te) vannutatud audiitori(te) ja audiitorühingu(te) vahelise tõhusa dialoogi hõlbustamise kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Lõplike tehniliste standardite eelnõude avalikustamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/92/EL (PAD) artiklitega 3(4), 4(6) ja 5(4)
Krediidiasutused, Makseasutused
Autentimise ja teabevahetuse regulatiivsete tehniliste standardite lopliku eelnou avalikustamine
Krediidiasutused, Makseasutused
Solventsus II XBRL taksonoomia eelnõu versioon 2.2.0
Kindlustusandjad
Põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentide (CET1) nimekirja uuendamine
Krediidiasutused
RTS eelnõu avalik konsultatsioon täpsustavate kriteeriumite kohta lihtsustatud kohustuste kohaldamisel krediidiasutustele ja investeerimisühingutele kriisilahenduskavade ja finantsseisundi taastamise kavade koostamisel
Krediidiasutused
Regulatiivsete tehnilise standardite lõplike eelnõude avalikustamine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL artiklitega 36 ja 74
Krediidiasutused
Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul
Krediidiasutused
Euroopa Järelevalveasutuste ühised suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskipõhise järelevalve läbiviimise etappide kohta (EBA suunised riskipõhise järelevalve kohta)
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Väärtpaberite keskdepositooriumi juurdepääs kesksete vastaspoolte ja kauplemiskohtade tehinguvoogudele
Investeerimine, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium
Väärtpaberite keskdepositooriumi eeskirjad ja menetlused liikmete makseviivituse korral
Investeerimine, Keskdepositoorium
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine tulenevalt IFRS 9 rakendamisest
Krediidiasutused
Järelevalvealase finantsteabe aruandluse muutmine (Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2015/534)
Krediidiasutused
Ühissuunised finantssektoriga seotud olulise osaluse omandamise ja suurendamise usaldatavushindamiseks (JC/G L/2016/01)
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Finantsinspektsiooni juhend määruse 575/2013 VIII osa kohaste avalikustamisnõuete kohta
Krediidiasutused
Avaliku konsultatsiooni algatamine seoses teabe esitamisega kriisilahenduskavade koostamiseks ja rakendamiseks
Krediidiasutused
Märgukiri finantsinstrumentidega tehtud tehingute teavitamise kohta
Krediidiasutused
Avaliku konsultatsiooni algatamine päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö kohta kooskõlas makseteenuste direktiiviga (PSD2)
Makseasutused
Avaliku konsultatsiooni algatamine usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise meetodite kohta
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni üldkorraldus järelevalveliste valikute kehtestamise kohta Krediidiasutused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 muutmine seoses omavahendite nõudeid käsitleva erandiga teatavate pandikirjade puhul
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni rakendusmääruste muutmine
Kindlustusandjad
Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu kesksete kontaktpunktide kohta (PSD2)
Makseasutused
Tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Kindlustusandjad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine
Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud määrused
Krediidiasutused