Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Sorteeri kahanevas järjekorras Kehtetu alates Kellele
Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse artikli 9 kohase isearvelduse aruandluse kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamise kohta
Krediidiasutused
Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/981 paranduste avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Kindlustusandjad
Konsultatsioonide algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmarking)
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine järelevalvelise aruandluse ja avalikustamise osas
Kindlustusandjad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmine seoses finansteabega (FINREP)
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised MiFID II direktiivi I lisa C jao punkti 6 ja C jao punkti 7 kohaldamine Investeerimine
Suunised ebaoluliste võrdlusaluste kohta vastavalt võrdlusaluste määrusele
Võrdlusaluste haldurid
Nõuded operatsiooniriski juhtimise korraldamiseks
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded finantsjärelevalve subjekti poolt tegevuse edasiandmisele (outsourcing) (uus redaktsioon) Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Tegevuse edasiandmise suunised
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseasutused, E-raha asutused
Nõuded kindlustuse turustamisele
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumendi muudatuste osas Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse arvamus seoses tugevale autentimisele ülemineku lõpptähtaja kehtestamisega e-kaubanduses kasutatavates kaardipõhistes maksetes
Krediidiasutused, Makseasutused
Konsultatsiooni algatamine välisvaluuta netopositsioonide käsitlemise suuniste kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, mis täpsustavad ühtseid avalikustamisvorminguid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta seoses järelevalvelise aruandlusega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Pensionifondide tasude ja kulude kohta esitatava teabe nõuetest
Investeerimis- ja pensionifondid
Konsultatsiooni algatamine seoses Solventsus II direktiivi läbivaatamisega
Kindlustusandjad
Suunised prospektimääruse alusel avaldatavate riskitegurite kohta prospektimääruse kohaselt
Investeerimine
Märgukiri MiFID 2 tootejuhtimise nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad
Konsultatsiooni algatamine tururiskiga seotud aruandluse erinõuete osas
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni rakendusmääruse muutmine seoses krediidikvaliteedi hinnangute ja astmetega
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine MREL ja TLAC teabe avaldamise ja järelevalvelise aruandluse rakenduslike tehniliste standardite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Investeerimisühingud
Regulatiivsete tehniliste standardite lõpliku eelnõu avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite muutmine
Kindlustusandjad
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid seoses järelevalvetasudega
Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused
Kindlustusteenusele kohalduva soodustuse reklaamimine
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Uuendatud loetelu kolmandate riikide ja territooriumite kohta, mille järelevalve- ja regulatiivset korda peetakse samaväärseks liidu korraga
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Asjaomaste nõuetekohaselt diversifitseeritud indeksite loetelu ajakohastamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamine
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, Investeerimisühingud, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Makseasutused, E-raha asutused
EBA suunised IKT- ja turvariskide juhtimiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseteenused
EBA suunised makseviivituse tõenäosuse hindamise, makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise ja makseviivituses olevate riskipositsioonide käsitlemise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised makseviivituse mõiste kohaldamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 alusel
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta
Krediidiasutused