Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Sorteeri kahanevas järjekorras Kellele
Avaliku konsultatsiooni algatamine makseviivituses olevate nõuete ja makseviivituses mitteolevate nõuete riskiparameetrite hindamise suunise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Keskvalitsusena, piirkondliku valitsusena või omavalitsusena käsitletavad avaliku sektori asutused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri turukuritarvituse määruse EL/596/2014 artikli 19 lõikes 11 sätestatud keeluperioodist seoses 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega
Väärtpaberituru kutselised osalised, Investeerimine
Avaliku konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused
IFRS 9 mõju hindamise raporti avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) muutmise avalik konsultatsioon
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga juhend valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (konsolideeritud versioon)
Krediidiasutused
Aruandevormide muutmine ja parandamine (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2450)
Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine seoses krediidikvaliteedi hinnangute jaotamisega objektiivsetele krediidikvaliteedi astmetele
Kindlustusandjad
Rakenduslike tehniliste standardite kehtestamine krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
IKT riski hindamine SREP protsessi raames
Krediidiasutused
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) vormide ja juhiste ajakohastamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta
Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta krediidiasutuste suhtes
Krediidiasutused
Viivislaenude käsitlemise suuniste avalik konsultatsioon
Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõpliku eelnõu avalikustamine Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Ringkiri turukuritarvituse määruse jõustumisest ja sellega kaasnevatest muutustest
Väärtpaberituru kauplemiskohad, Väärtpaberituru kutselised osalised
Erandite kohaldamise tingimuste määramine seoses likviidsete varadega
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/322 parandused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul
Investeerimisühingud
Finantsvõimenduse määra järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Likviidsuskatte nõudega seotud järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) lõpliku eelnõu avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
XBRL taksonoomiate 2.4.1 ja 2.5 rakendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlus
Investeerimisühingud
Finantsvõimenduse määra kohta avalikustatav informatsioon
Krediidiasutused
Investeerimisfondide seaduse nõuded
Fondivalitsejad
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks
Kindlustusandjad
Seoses Solventsus II regulatsiooniga vastu võetud rakendusmäärused
Kindlustusandjad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite ja väärtpaberite kauplemist taotlevatele emitentidele
Väärtpaberituru kutselised osalised
Muudatused börsiemitendis hääleõigusest teavitamise kohustuses
Väärtpaberituru kutselised osalised
Väärtpaberituru seaduse prospekte puudutavatest nõuetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Krediidiasutuse tegevusala / Q&A
Krediidiasutused
Krediidiasutuste uue kriisilahendusraamistiku valitud aspektid
Krediidiasutused
Krediidiasutuste uue kriisilahendusraamistiku valitud aspektid
Krediidiasutused
Märgukiri seoses sotsiaalmeedia keskkonnas avalikustatud finantsteenuste reklaamidega
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Märgukiri kindlustusteenuste reklaamimise kohta
Kindlustusandjad
Väärtpaberituru seaduses sätestatud siseteabe avalikustamisest
Investeerimine
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingutega kaasnevatest kohustustest
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Kauplemisteenuse osutamine tuletisväärtpaberitega kui investeerimisteenuse tegevusluba nõudev tegevus
Investeerimine
Hinnaalandamise kokkulepetest kindlustusmaakleri ja kindlustusandja vahel
Kindlustusvahendajad
Märgukiri nn hulgimaaklerteenusest
Kindlustusvahendajad
Käibemaksust kui kindlustushüvitise osast kahjude hüvitamisel
Kindlustusandjad
Kindlustusvahendajate poolt kindlustusvahendustegevuse edasiandmisest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Märgukiri vahendustasu kokkulepetest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad
Kohustusliku kogumispensioni turustamisel kontohaldurile teadaoleva teabe kasutamisest
Krediidiasutused, Investeerimis- ja pensionifondid
Märgukiri seoses kindlustustegevuse seaduse § 129 ja 140 nõuetega ning reklaamiseaduse § 29 nõuetega
Kindlustusvahendajad
Investeerimisest indeksiaktsiatesse ja -fondidesse, sellise investeeringu sobivuse ja seotud riskide hindamisest
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Märgukiri seoses reisikindlustuse pakkumisega reisikorraldajate või -vahendajate veebilehtedel
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses kindlustushüvitisest keeldumisega
Kindlustusandjad
Seoses kogumispensionide seaduse § 14 lg-s 51 sätestatuga
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu komponendid, alusvara ja kindlustusvõtja teavitamine“ rakendamisest
Kindlustusandjad
Märgukiri seoses võlaõigusseaduse § 459 nõuetega
Kindlustusandjad
Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuannetest
Väärtpaberituru kutselised osalised
Finantsinspektsiooni soovitused mõiste „(kolmas) riik, kus kehtivad RTRTS-ga võrdväärsed nõuded” tõlgendamiseks ja tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamiseks
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Börsiemitentide tegevuse õiguslik raamistik
Väärtpaberituru kutselised osalised
Vastus järelepärimistele väärtpaberituru seaduse rakendamise kohta
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Kinnisvarafondi fondivalitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses
Fondivalitsejad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite emitendi vahearuandes VPTS § 18411 lg-s 9 ja 10 sätestatud nõuete täitmiseks
Väärtpaberituru kutselised osalised
Reguleeritud turule kauplemiseks lubatud aktsiate miinimumarvu määramine ja täiendavate aktsiate kindlaks määramine, millel loetakse olevat likviidne turg
Väärtpaberituru kutselised osalised
Investeerimisteenused VPTS uues redaktsioonis
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Sobivusmenetluse läbiviimise juhend Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muutmine
Kindlustusandjad
Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 muutmine
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmiseks Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus 680/2014) muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/653 muutmiseks (PRIIP) Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Suunised pettusandmete esitamise kohta vastavalt teise makseteenuste direktiivi artikli 96 lõikele 6 Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Regulatiivsed tehnilised standardid majanduslanguse iseloomu, tõsiduse ja aja täpsustamiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised MiFID II sobivusnõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad
Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Makseasutused
Konsultatsiooni algatamine sisemeetodite võrdlusportfellide määruse (2016/2070) muutmiseks (Supervisory Benchmarking)
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Krediidiriski olulisuse piirmäär üle tähtaja nõuete puhul
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised tingimuste kohta eriolukorra mehhanismi loomisest vabastuse saamiseks määruse (EL) 2018/389 (regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kliendi tugevat autentimist ning ühiseid ja turvalisi teabevahetuse avatud standardeid) artikli 33 lõike 6 alusel
Krediidiasutused, Makseasutused
Subjekti sise-eeskirjadest PRIIPi määrusest ja PRIIPi delegeeritud määrusest tulenevate nõuetega seonduvalt
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad
Tugeva korrelatsiooniga valuutade loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta
Krediidiasutused
Muudetud suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja metoodikate kohta, millega muudetakse 19. 12.2014. aasta suuniseid EBA/GL/2014/13
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Märgukiri 21. juulist 2019 jõustuva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 kohta
Investeerimine
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski juhtimise kohta“ välja andmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised finantseerimisasutuste stressitestide kohta“ välja andmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine krediidiriski maandamise suuniste kohta
Krediidiasutused
Märgukiri makseteenuste hulgast välistatud teenuseid osutava isiku teabe esitamise kohustusest
Makseasutused
Konsultatsioon uuendatud rahastamiskavade suuniste kohta
Krediidiasutused
EBA suuniste „Varaga tagatud kommertsväärtpaberite standardväärtpaberistamise kriteeriumid“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suuniste „Standardväärtpaberistamise kriteeriumide kohta muude kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamisel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni juhatuse poolt välja antud soovituslikud juhendid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Diversifitseeritud indeksite loetelu uuendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suure riskiga seotud riskipositsioonide liikide määramise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1799 muutmine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Nõuded kindlustuse turustamisele
Kindlustusvahendajad, Kindlustusandjad
Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamise kohta
Krediidiasutused
Suunised keskse vastaspoole huvide konflikti haldamise kohta
Kesksed vastaspooled