Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Sorteeri kasvas järjekorras Kehtetu alates Kellele
ITS järelevalvelise aruandluse (rakendusmäärus (EL) 680/2014) vormide ja juhiste ajakohastamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta
Investeerimisühingud
Rakenduslikud tehnilised standardid (ITS) põhiindeksite ja tunnustatud börside kohta krediidiasutuste suhtes
Krediidiasutused
Viivislaenude käsitlemise suuniste avalik konsultatsioon
Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Ettevõtte reorganiseerimise kava miinimumkriteeriumide suunised
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Regulatiivsete tehniliste standardite (RTS) lõpliku eelnõu avalikustamine Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Üleminekuperioodide pikendamine seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul
Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Krediidiandjad
Ringkiri turukuritarvituse määruse jõustumisest ja sellega kaasnevatest muutustest
Väärtpaberituru kauplemiskohad, Väärtpaberituru kutselised osalised
Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks
Kindlustusvahendajad
Erandite kohaldamise tingimuste määramine seoses likviidsete varadega
Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/322 parandused
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsvõimenduse määra järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Internetimaksete turvalisus
Makseteenused
Globaalsete süsteemselt oluliste näitajate edasise täpsustamise ja avalikustamise läbivaadatud suunised (EBA/GL/2016/01)
Pangandus ja krediit
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused, Krediidiandjad, Krediidivahendajad
Likviidsuskatte nõudega seotud järelevalveline aruandlus
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) lõpliku eelnõu avalikustamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Rakenduslike tehniliste standardite (ITS) valideerimisreeglite uuendatud nimekiri
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
XBRL taksonoomiate 2.4.1 ja 2.5 rakendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Likviidsuse täiendavate seireparameetrite aruandlus
Investeerimisühingud
Finantsvõimenduse määra kohta avalikustatav informatsioon
Krediidiasutused
Suunised, millega määratakse kindlaks konsolideerimisgrupi finantstoetuse andmise tingimused kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikliga 23 (EBA/GL/2015/17)
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Finantsinspektsiooni soovituslik juhend EIOPA juhtimissüsteemi suuniste rakendamiseks
Kindlustusandjad
Suunised järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühiste menetluste ning metoodikate kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Seoses Solventsus II regulatsiooniga vastu võetud rakendusmäärused
Kindlustusandjad
Suunised kolmandate riikide kindlustusandjate filiaalide järelevalve kohta
Kindlustus, Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemi suunised Kindlustusandjad
Suunised finantsseisundi taastamise perioodi pikendamiseks erakordselt ebasoodsates olukordades
Kindlustusandjad
Kolleegiumide süstemaatilise teabevahetuse suunised
Kindlustusandjad
Oma riskide ja maksevõime hindamise suunised
Kindlustusandjad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Aruandluse ja avalikustamise suunised
Kindlustusandjad
Muude varade ja kohustuste kui tehniliste eraldiste kajastamise ja hindamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvearuannetes käsitletavate turuosade määramise meetodite suunised
Kindlustusandjad
Suunised finantsstabiilsuse tagamise aruandluseks
Kindlustusandjad
Pikaajaliste tagatismeetmete rakendamise suunised
Kindlustusandjad
Suunised direktiivi Solventsus II kohaste riiklike järelevalveasutuste kasutatava metoodika kohta samaväärsuse hindamisel
Kindlustusandjad
Konsolideerimisgrupi solventsuse suunised
Kindlustusandjad
Kolleegiumide toimimise suunised
Kindlustusandjad
Kindlustus- ja edasikindlustusandjapõhiste parameetrite suunised
Kindlustusandjad
Suunised tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli kohta
Kindlustusandjad
Kahjukindlustusriski alammooduli väljamineva edasikindlustuse kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Alusriski suunised
Kindlustusandjad
Standardvalemis tururiski ja vastaspoole riski positsiooni käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Elukindlustusriski mooduli kohaldamise suunised
Kindlustusandjad
Järelevalvemenetluse suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste hindamise suunised
Kindlustusandjad
Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisevõime suunised
Kindlustusandjad
Sisemudelite kasutamise suunised
Kindlustusandjad
Lepingute piire käsitlevad suunised
Kindlustusandjad
Aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi suunised
Kindlustusandjad
Sidusettevõtjate (sh osaluste) käsitlemise suunised
Kindlustusandjad
Eraldatud vahendite kogumite suunised
Kindlustusandjad
Omavahendite klassifikatsiooni suunised
Kindlustusandjad
Lisaomavahendite suunised
Kindlustusandjad
Euroopa Pangandusjärelevalve suunised. Krediidivahendajate tegevuslubade teadete kohta vastavalt hüpoteekkrediidi direktiivile
Krediidivahendajad
Ringkiri Eesti reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate väärtpaberite ja väärtpaberite kauplemist taotlevatele emitentidele
Väärtpaberituru kutselised osalised
Kauplemisega mitteseotud tegevustest tuleneva intressiriski juhtimise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised lihtsustatud kohustuste kohaldamise kohta vastavalt direktiivi 2014/59/EL artikli 4 lõikele 5
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad
Investeerimine
Muudatused börsiemitendis hääleõigusest teavitamise kohustuses
Väärtpaberituru kutselised osalised
Suunised kuidas määrata, millal võib direktiivi 2014/59/EL artikli 42 lõike 14 kohaselt vara või kohustuste likvideerimine tavalises pankrotimenetluses ühte või mitut finantsturgu ebasoodsalt mõjutada
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised erinevate asjaolude tõlgendamise kohta, mille puhul peetakse krediidiasutust või investeerimisühingut direktiivi 2014/59/EL artikli 32 lõike 6 kohaselt maksejõuetuks või tõenäoliselt maksejõuetuks jäävaks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 65 lõike 5 kohaselt nende teenuste ja vahendite miinimumloetelu kohta, mis on vajalikud selleks, et saaja saaks temale üle antud ettevõtte tegevust jätkata
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised direktiivi 2014/59/EL artikli 39 lõike 4 kohaselt nende faktiliste asjaolude kohta, mis ohustavad oluliselt finantsstabiilsust, ja ettevõtte võõrandamise vahendi tulemuslikkusega seotud elementide kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised varajase sekkumise meetmete kasutamise käivitajad kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artikli 27 lõikega 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Krediidiasutuse tegevusala / Q&A
Krediidiasutused
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 432 lõigete 1 ja 2 ning artikli 433 kohane olulisus, ärisaladusena käsitatavus, konfidentsiaalsus ja teabe avalikustamise sagedus
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised finantsseisundi taastamise kavades kasutatavate mitmesuguste stsenaariumite kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Krediidiasutuste uue kriisilahendusraamistiku valitud aspektid
Krediidiasutused
Krediidiasutuste uue kriisilahendusraamistiku valitud aspektid
Krediidiasutused
Krediidiriski olulise osa ülekandmine vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklitele 243 ja 244
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Märgukiri seoses sotsiaalmeedia keskkonnas avalikustatud finantsteenuste reklaamidega
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratlused ja vormid vastavalt dokumendi ESRN/2012/2 soovituse A punktile 4
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Suunised koormatud ja koormamata varade andmete avaldamise kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Suunised ja soovitused makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni finantsturu infrastruktuuride põhimõtete rakendamise kohta kesksete vastaspoolte puhul
Investeerimine
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti d ning artikli 24 lõigete 1, 2 ja 4 kohaste aruannetega seotud kohustusi käsitlevad suunised
Investeerimis- ja pensionifondid
Börsil kaubeldavate fondide ja muude eurofondide emissioone käsitlevad suunised
Investeerimine, Investeerimis- ja pensionifondid
Märgukiri kindlustusteenuste reklaamimise kohta
Kindlustusandjad
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Väärtpaberituru seaduses sätestatud siseteabe avalikustamisest
Investeerimine
Vastastikuse mõistmise memorandumi näidise suunised, milles käsitletakse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga hõlmatud üksuste järelevalvega seotud konsultatsioone, koostööd ja teabevahetust
Investeerimine, Fondivalitsejad
Tuletisinstrumentidega tehtud tehingutega kaasnevatest kohustustest
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Suunised kindlustusandjatele sisemudelite eeltaotlusmenetluse kohta
Kindlustusandjad
Suunised kindlustusandjatele ettevaatava omariskide hindamise kohta (ORSA põhimõtete alusel)
Kindlustusandjad
Juhtimissüsteemide suunised kindlustusandjatele
Kindlustusandjad
Nõuded likviidsusriski juhtimisele Krediidiasutused
Tasustamispoliitika ja -tavad (finantsinstrumentide turgude direktiiv)
Investeerimine, Investeerimisühingud
Kauplemisteenuse osutamine tuletisväärtpaberitega kui investeerimisteenuse tegevusluba nõudev tegevus
Investeerimine
Märgukiri nn hulgimaaklerteenusest
Kindlustusvahendajad
Nõuded kindlustuslepingu kohta teabe esitamisele Kindlustusandjad
Hinnaalandamise kokkulepetest kindlustusmaakleri ja kindlustusandja vahel
Kindlustusvahendajad
Turutegemise ja esmasturuga seotud toimingute suhtes kohaldatavad erandid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Vastutustundliku laenamise nõuded
Krediidiasutused
Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis MiFID sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Käibemaksust kui kindlustushüvitise osast kahjude hüvitamisel
Kindlustusandjad
Kindlustusvahendajate poolt kindlustusvahendustegevuse edasiandmisest
Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad