Arch Insurance (EU) Designated Activity Company (ka läbi oma filiaalide Hispaanias ja Prantsusmaal)

Andmed
Ärinimi
Arch Insurance (EU) Designated Activity Company
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
4. Raudteeveeremid
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
14. Krediit
15. Garantiikindlustus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Läbi oma filiaali Hispaanias (alates 31.01.2024):
13. Üldine vastutus

Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Läbi oma filiaali Prantsusmaal (alates 31.01.2024):
13. Üldine vastutus
Viimati muudetud: 02/02/2024 - 11:09