Woodward Markwell Insurance Brokers Limited

Ärinimi
Woodward Markwell Insurance Brokers Limited
Riik
Ühendkuningriik
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
10. Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
14. Krediit
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus