Kindlustuse järelevalveline avalikustamine

Kindlustusandjate järelevalvet ja kindlustussektorit iseloomustava teave on sätestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/2451, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste konkreetse teabe vorme ja struktuure, mis avalikustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ põhjal.

Avaldatud teave on:

 • õigusnormid ja üldised suunised
 • järelevalvemenetlus
 • statistilised koondandmed
 • direktiivi 2009/138/EÜ kohaste valikuvõimaluste kasutamine
 • järelevalve eesmärgid.

Kindlustustegevust reguleerivate siseriiklike õigusnormide ja üldiste suuniste tekstid, millega on võetud üle liidu õigusaktid või mis põhinevad nendel või mis on tavapäraselt päritoluliikmesriigis kohaldavad:

 1. Kindlustustegevuse seadus 
 2. Liikluskindlustuse seadus
 3. Võlaõigusseadus
 4. Finantsinspektsiooni seadus
 5. Haldusmenetluse seadus
 6. Investeerimisfondide seadus
 7. Kogumispensionide seadus
 8. Krediidiasutuste seadus
 9. Tagatisfondi seadus
 10. Soolise võrdõiguslikkuse seadus
 11. Tulumaksuseadus