Kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate koondandmed

EIOPA avaldatud Solventsus II andmed liikmesriikide lõikes

EIOPA  avalikustatav statistika põhineb EIOPAle esitatud Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kindlustusandjate ja kindlustusgruppide kvantitatiivsetel Solventsus II aruannetel.

Statistika sisaldab riikide lõikes koondteavet kindlustusandjate Solventsus II andmete kohta. Statistika avaldatakse kord kvartalis.

Kindlustusandjate koondandmete avaldamine on lõpetatud, kuna Solventsus II nõuded jõustusid 1. jaanuaril 2016.

Kindlustuse lepitusorganid

Kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamisega tegelevad liikluskindlustuse lepitusorgan Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juures ning kindlustuse lepitusorgan Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) juures.

Kui kindlustusvõtja, kindlustatu või kannatanu ei nõustu kindlustusseltsi otsusega kahju hüvitamise kohta, siis on neil õigus pöörduda lepitusorganisse. Liikluskindlustuse lepitusorgan tegeleb ainult liikluskindlustuse vaidlustega. Kindlustuse lepitusorgan lahendab vaidlusi ülejäänud kindlustusteenuste üle, näiteks kodukindlustuse, sõidukikindlustuse, reisikindlustuse, ettevõtte varakindlustuse, vastutuskindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse teemal.
 
Kindlustuse lepitusorganite statistika leiab Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt.