Panganduse järelevalveline avalikustamine

Krediidiasutuste järelevalvet ja pangandussektorit iseloomustav teave on sätestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 650/2014, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid sellise teabe vormi, struktuuri, sisu ja iga-aastase avaldamise kuupäeva kohta, mille pädevad asutused avalikustavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/36/EL.

Komisjoni 4. juuni 2014 rakendusmääruse nr 650/2014/EL alusel avaldatud teave:

  • Õigus- ja haldusnormid ning üldised suunised
  • Valikuvõimalused ja kaalutlusõigused
  • Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise üldkriteeriumid ja metoodika
  • Statistilised koondandmed