Investeerimisühingute sektori III kvartali 2021 ülevaade

Kolmanda kvartali lõpus tegutses Eesti investeerimisühingute turul kuus turuosalist. Investeerimisühingute varade kogumaht oli 99 miljonit eurot.

 

 

 

Põhinäitajad

II kvartal 2021 Muutus III kvartal 2021
Klientide varade maht 507 mln € 485 mln €
Investeerimisühingute varade maht 99 mln € 99 mln €
Kasum/kahjum -0,04 mln € -0,9 mln €
Netotulud 5,8 mln € 7,3 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) -0,2% -0,1%

 

 

Sektori varades vähenesid kvartali jooksul investeeringud võlakirjadesse, nende osakaal langes 14%lt 8%le. Vähenemise taga on suure tõenäosusega likviidsusriski regulatsioonis jõustunud muudatused, mis lubasid investeerimisühingutel täita kohustuslikku likviidsusnõuet hoiustega krediidiasutustes (varem ei olnud see võimalik). Sellega on tekkinud võlakirjainvesteeringutele odavam alternatiiv.

Lühiajaliste hoiuste osatähtsus sektori varades vähenes kvartali jooksul 29%lt 25%le. Sellele vaatamata oli likviidsete vahendite osakaal varades suur. Koos võlakirjadega ulatusid likviidsed varad 33%ni sektori koguvaradest. Investeerimisühingute laenud klientidele suurenesid 37%lt 42%ni, enim kasvasid eraisikutele väljastatud laenud. Investeerimisühingud annavad klientidele laene üldjuhul seoses investeerimisteenuste pakkumisega. Laenud on lühiajalised ja tagatud kogu varaga, mida klient investeerimisühingus hoiab. Lühiajalise tähtaja ja hea tagatuse tõttu on investeerimisühingute laenud suhteliselt madala krediidiriskiga.

Investeerimisühingute hallatavad klientide varad vähenesid kolmandas kvartalis 4% 485 miljoni euroni. Enim kahanesid aktsiad. Aktsiainvesteeringute osakaal klientide varades oli 66%, võlakirjainvesteeringute osatähtsus 21% ja rahalised vahendid moodustasid 7% klientide varadest. Eesti emitentide aktsiate osakaal varades oli 9% ja Eesti võlakirjade osakaal 4%.

Sektori omavahendid ületasid teise kvartali seisuga Pillar 1 omavahendite nõuet 3,5 korda. Likviidsusnõue oli sektori ettevõtetel täidetud keskmiselt 11 korda.

Investeerimisühingud teenisid kvartalis 7 miljonit eurot netotulu ehk 1,5 miljonit eurot rohkem kui eelmises kvartalis. 72% sellest oli tulu kauplemisportfellilt (kasum instrumentide ümberhindluselt) ja 8% intressitulu. Väärtpaberivahenduse teenustasud andsid kolmandas kvartalis 3% tuludest ja investeerimisnõustamise teenustasud veel 3%.

Sektor teenis kolmandas kvartalis 0,9 miljonit eurot kasumit ja omakapitali tootlikkus oli aastaarvestuses 5%. Aasta esimese üheksa kuuga teenis sektor väikest kahjumit, 54 000 eurot, ning omakapitali tootlikkus oli nullilähedane. Kehva tulemuse taga olid esimeses ja teises kvartalis kantud kahjud kauplemisportfellilt, mida kolmanda kvartali tagasihoidlik kasum ei katnud täielikult.