Isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Finantsinspektsioonis

 1. Isikuandmed

  1. Isikuandmeteks loetakse igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

  2. Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

 2. Isikuandmete töötlemise juhud

  • Finantsinspektsioon töötleb isikuandmeid järgmistel juhtudel:

   • õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel;
   • Finantsinspektsiooni veebilehe külastamisel;
   • Finantsinspektsiooni poole pöördumisel kirjaga või muul viisil ühenduse võtmisel, mis sisaldab isikuandmeid ning vastav pöördumine registreeritakse;
   • Finantsinspektsiooni külastamisel;
   • Finantsinspektsiooni tööle või praktikale kandideerimisel.
 3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

  1. Isikuandmeid, sh eriliiki isikuandmeid, töötleb Finantsinspektsioon üksnes seadusest tuleneval alusel oma ülesannete täitmiseks vajalikus mahus ja ulatuses.

  2. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse Finantsinspektsioonis viisil, et oleks tagatud isikuandmete asjakohases ulatuses turvalisus, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

  3. Finantsinspektsiooni poolt oma seaduslike ülesannete käigus kogutavate isikuandmete, sh eriliiki isikuandmete töötlemist reguleerib eelkõige kohalduv Euroopa Liidu õigus, kui ka Finantsinspektsiooni seadus ja seal viidatud või selle alusel kehtestatud õigusaktid, isikuandmete kaitse seadus ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679.

  4. Finantsinspektsiooni poolt läbiviidav järelevalvemenetlus reeglina ei ole avalik ning selle käigus kogutud isikuandmeid avaldatakse väga piiratud juhtudel ja isikutele, ehk siis kui kehtiv õigus seda võimaldab. Õigusrikkumisest teavitaja isikuandmete töötlemist puudutav on reguleeritud finantsinspektsiooni seaduses.

  5. Finantsinspektsiooni poolt töödeldud isikuandmeid säilitatakse seaduses või selle alusel antud õigusaktis sätestatud tähtajani või kuni see on vajalik järelevalveliste eesmärkide täitmiseks.

  6. Finantsinspektsioon võib avaldada oma veebilehel ja muude kanalite kaudu hoiatusteateid (https://www.fi.ee/et/hoiatusteated) õigusaktile mittevastava tegevuse või selle kahtluse korral. Hoiatusteates avaldatakse muuhulgas Finantsinspektsiooni hinnang isiku tegevusele ning vastav teade võib sisaldada viidatud tegevusega seotud füüsiliste isikute isikuandmed. Hoiatusteade on avalikult kättesaadav vähemalt viis aastat.

  7. Finantsinspektsiooni tööle või praktikale kandideerija isikuandmeid töötleb Finantsinspektsioon seaduse alusel ulatuses, mida on kandideerija värbamisprotsessis enda kohta avaldanud ja Finantsinspektsioon kogunud, eesmärgiga hinnata tema sobivust täitma vastavat töö- või praktikakohta. Vastavate andmetega tutvuvad värbamis- ja valikuprotsessis osalevad isikud. Finantsinspektsioon säilitab mitte valituks osutunud kandidaatide andmeid kuni ühe aasta, alates konkursi lõppemisest. Juhul kui kandidaat on huvitatud tulevastest töövõimalustest Finantsinspektsioonis, siis säilitatakse kandidaadi kirjalikul nõusolekul tema andmeid kuni kolm aastat.

  8. Finantsinspektsiooni külastajate isikuandmeid töödeldakse vaid turvakaalutlustel seoses järelevalvet teostavas asutuses viibimisega.

  9. Veebilehe külastamisel kogub Finantsinspektsioon külastuse kohta umbisikulist statistilist infot, mida kasutatakse veebilehe kasutamise analüüsimiseks ning külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks.

  10. Tellides Finantsinspektsiooni veebilehelt teavitusi (https://www.fi.ee/et/teavitused), töödeldakse tellijate e-posti aadressi vaid selleks, et saata tellitud teavet. Finantsinspektsioon säilitab ja töötleb tellijate esitatud andmeid seni, kuni nad avaldavad soovi tellimus tühistada.

  11. Finantsinspektsioon tagab isikuandmete kaitse ja rikkumiste esinemise korral võtab viivitamatult tarvitusele kõik asjakohased meetmed rikkumise lõpetamiseks.

  12. Finantsinspektsioon talletab ja teatud juhtudel avalikustab Finantsinspektsiooni töötajate ja juhatuse liikmete kohtunud isikute andmed, et tagada Finantsinspektsiooni tegevuse parem läbipaistvus.

 4. Kontaktandmed ja kaebuse esitamine

  1. Finantsinspektsiooni andmekaitsespetsialisti poole pöördumiseks või isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral palume kirjutada e-posti aadressile [email protected].

  2. Isikul on õigus esitada kaebus ka Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi.