Makse- ja e-raha asutuse tegevusluba

Makseasutus on äriühing, kelle püsiv tegevus on makseteenuste osutamine. E-raha asutus on aktsiaselts või osaühing, kelle püsiv tegevus on enda nimel e-raha väljastamine. 

Makseasutusena või e-raha asutusena tegutsemiseks peab ettevõttel olema vastav tegevusluba, mille väljastab Finantsinspektsioon.

Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Finantsinspektsioonile kirjalik taotlus ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses (MERAS) nimetatud lisad.

Makse- ja e-raha asutuse tegevusloa taotlemine

Makseteenuste osutamise tegevusloa ja e-raha väljastamise tegevusloa taotlemiseks tuleb äriühingu asutajatel või tegutseva äriühingu asutamislepingusse või äriregistri registrikaardile kantud juhatuse liikmetel esitada Finantsinspektsioonile järgmised dokumendid ja andmed:

 1. põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst;
 2. äriühingu asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri;
 3. aktsia- või osakapitali sissemaksmist või algkapitali olemasolu tõendav dokument;
 4. tegevuskava, kus kirjeldatakse eelkõige kavandatavaid makseteenuseid või e-raha teenuseid;
 5. MERAS-es sätestatud nõuetele vastav äriplaan;
 6. taotleja algbilanss ning ülevaade tuludest ja kuludest või tegutseva äriühingu puhul bilanss ja kasumiaruanne tegevusloa taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga ning olemasolu korral viimase kolme majandusaasta aruanded;
 7. MERAS-es sätestatud kliendi varade hoidmise ja kaitse üldnõuete kohaldamise kirjeldus;
 8. MERAS-es sätestatud sise-eeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskiri või nende projektid;
 9. andmed kavandatavate teenuste osutamiseks vajalike infotehnoloogiliste ja muude vahendite ning süsteemide kohta;
 10. kirjeldus sisekontrolli süsteemi ja meetmete kohta, mis tagaks kohustuste täitmise seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning raha ülekandmisel edastatava teabega maksja kohta;
 11. taotleja organisatsioonilise struktuuri kirjeldus, mis sisaldab vajaduse korral tema agentide või filiaalide kasutamise või teenuse edasiandmise korra kirjeldust, samuti tema osalust nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes maksesüsteemides;
 12. taotleja aktsionäride või liikmete nimekiri, milles on näidatud neist igaühe nimi, olemasolu korral registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri või liikme poolt omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osade ja häälte arvu kohta;
 13. MERAS-es nimetatud andmed taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta;
 14. andmed taotleja juhtide kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, samuti juhtide usaldusväärsust ja MERAS e nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada;
 15. andmed äriühingute kohta, milles taotleja või tema juhi osalus on suurem kui 20%, kusjuures need andmed peavad sisaldama aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja ja iga juhi osaluse suurust;
 16. andmed taotleja audiitori ja siseaudiitori kohta, mis sisaldavad nende nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega või registrikoodi;
 17. tegutseva äriühingu puhul omavahendite suurust tõendavad dokumendid koos vandeaudiitori aruandega;
 18. kui taotleja soovib tegeleda maksesüsteemi haldamisega, Eesti Panga hinnang selle maksesüsteemi toimimise tehniliste, majanduslike ja juriidiliste põhimõtete ning maksesüsteemi tööd korraldavate reeglite kavandi kohta;
 19. turvapoliitika kirjeldus.

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada makseteenuste valdkonnale kohalduvate juhendite ja märgukirjadega.

Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on makseteenuste või e-raha teenuste pakkumiseks piisavad võimalused ja kas ta vastab seaduse nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga seotud asjaolusid, võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist.

Menetlustähtaeg

Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel pärast tegevusloa taotluse saamist.

Menetlustasu

Makseasutuse tegevusloa taotlemisel tasutakse menetlustasu 1000 eurot. Kui makseasutus taotleb tegevusloa taotluses MERAS-e § 11 lõigetes 1–3 või § 12 lõikes 1 sätestatud erandi kohaldamist, tasutakse menetlustasu 500 eurot.