Juhatus ja nõukogu

FI juhatus
Finantsinspektsiooni juhatus

Juhatus

Finantsinspektsiooni tegevust juhib ja korraldab juhatus. Juhatuses on kolm liiget, kelle nimetab ametisse ja kutsub tagasi nõukogu. Finantsinspektsiooni juhatusse kuuluvad Kilvar Kessler (esimees), Andre Nõmm ja Andres Kurgpõld.

Juhatus otsustab muu hulgas:

 • tegevuslubade väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise,
 • ettekirjutuste tegemise,
 • haldussunnivahendite kohaldamise,
 • erakorralise audiitorkontrolli või ekspertiisi määramise,
 • moratooriumi või erirežiimi kehtestamise ning nendega seotud toimingute tegemise,
 • pankrotiavalduse, hagiavalduse või muu seda laadi avalduse esitamise kohtule.

Juhatuse liikmete vastutusalad

Juhatuse esimees Kilvar Kessler (CV) vastutab: 

 • strateegia kujundamise eest,
 • üldjuhtimise ja juhatuse töö korraldamise eest,
 • kogu järelevalvetegevusekoordineerimise ja tõhusa toimimise eest, ulatuses, mis see ei ole konfliktne kriisilahendamise funktsiooniga;
 • kriisilahendamise funktsiooni (krediidiasutused, investeerimisühingud ja nendega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad isikud vastavalt finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses ja EL-i otsekohalduvates õigusaktides sätestatud kriisilahendusasutuse pädevusele) koordineerimise ja tõhusa toimimise eest,
 • institutsionaalse arengu ja siseriikliku koostöö koordineerimise eest,
 • välis- ja avaliku suhtluse ning väliskoostöö koordineerimise eest, 
 • siseauditi funktsiooni toimimise eest,
 • töötajate koolituse korraldamise eest, 
 • õigusküsimuste koordineerimise ja vajadusel ettevalmistamise eest,
 • finantssektori regulatiivse keskkonna arengu ja finants- ning järelevalve- ning kriisilahendamise poliitiliste seisukohtade väljatöötamise eest, sealhulgas koostöös teise juhatuse liikmega,
 • kommunikatsiooni toimimise eest,
 • elanike teadlikkuse finantsteenustest ja finantstoodetest edendamise (tarbijahariduse) eest.

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad järgmised ametikohad ja struktuuriüksused:

 • õigusosakond,
 • saneerimisosakond,
 • kommunikatsioonijuht, e-kanalite projektijuht, kommunikatsioonispetsialist
 • personalijuht,
 • siseaudiitor,rahvusvahelise koostöö koordinaator(id),
 • juhatuse esimehe abi.

Juhatuse liige Andre Nõmm (CV) vastutab Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve valdkonna ja siseteenuste toimimise ning arengu eest, sealhulgas:

 • finantsteenuste järelevalve eest, 
 • väärtpaberituru järelevalve eest,
 • finantssektori regulatiivse keskkonna arengu ja finants- ning järelevalvepoliitiliste seisukohtade väljatöötamise eest oma vastutusvaldkonnas,
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja makseteenuste järelevalve eest, 
 • piiriüleste teenuste teavitusmenetluse korralduse eest,
 • rahvusvahelise koostöö eest oma vastutusvaldkonnas,
 • inspektsiooni eelarveprotsessi korraldamise eest, 
 • organisatsiooni tugiteenuste toimimise ja arengu eest. 

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad järgmised ametikohad ja struktuuriüksused: 

 • finantsteenuste järelevalve divisjon,
 • turujärelevalve ja sunni divisjon,
 • siseteenuste osakond, 
 • rahapesu tõkestamise ja makseteenuste järelevalve osakond.

Juhatuse liige Andres Kurgpõld (CV) vastutab Finantsinspektsiooni kapitalijärelevalve valdkonna toimimise ja arengu eest, sealhulgas:

 • krediidiasutuste, kindlustusandjate, investeerimisühingute ning muude järelevalve alla kuuluvate finantsasutuste järelevalve eest, rõhuasetusega järelevalvesubjektide riskide seirel, maksevõimelisusel ja muudel kapitalijärelevalvelistel aspektidel,
 • turule sisenemise protsessi korraldamise, välja arvatud juhtide ning oluliste osaluste omajate usaldatavusnõuete täitmise eest,
 • finantssektori regulatiivse keskkonna arengu ja finants- ning järelevalvepoliitiliste seisukohtade väljatöötamise eest, rõhuasetusega järelevalvesubjektide kapitaliregulatsioonil,
 • rahvusvahelise koostöö eest oma vastutusvaldkonnas,
 • regulaarse aruandluse kogumise protsessi ja selle arengu eest,
 • infotehnoloogia-alase tugiteenuse toimimise, sh sellealase teabeturbepoliitika korraldamise eest.  

Tema vahetusse vastutusalasse kuuluvad järgmised ametikohad ja struktuuriüksused: 

 • kapitalijärelevalve divisjon,
 • regulatsioonide ja aruandluse divisjon,
 • infosüsteemide haldur,
 • infotehnoloogia administraator,
 • infotehnoloogia spetsialist(id).

Finantsinspektsiooni nõukogu

Finantsinspektsiooni tegevust kavandab ja juhtimist kontrollib Finantsinspektsiooni nõukogu. Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on liikmed ametikoha järgi: rahandusminister ja Eesti Panga president. Kaks Finantsinspektsiooni nõukogu liiget nimetab ja kutsub tagasi rahandusministri ettepanekul valitsus ning kaks liiget Eesti Panga presidendi ettepanekul Eesti Panga nõukogu. Finantsinspektsiooni nõukogu esimees on ametikoha järgi rahandusminister. Nõukogusse kuuluvad:

 • Martin Helme, rahandusminister
 • Madis Müller, Eesti Panga president
 • Maive Rute, Eesti Panga asepresident
 • Rein Minka, Eesti Panga nõukogu liige
 • Valdur Laid, maksu- ja tolliameti peadirektor
 • Veiko Tali, rahandusministeeriumi kantsler.

Nõukogu:

 • kinnitab Finantsinspektsiooni juhatuse ettepanekul inspektsiooni tegevuse strateegia,
 • kinnitab juhatuse ettepanekul Finantsinspektsiooni eelarve ja lisaeelarve ning teeb rahandusministrile ettepaneku järgneva eelarveaasta järelevalvetasu mahuosa määra kohta,
 • kinnitab juhatuse ettepanekul Finantsinspektsiooni struktuuri kujundamise ja töö tasustamise alused,
 • nimetab ametisse juhatuse liikmed ja valib nende hulgast juhatuse esimehe ning kutsub juhatuse liikmed tagasi,
 • otsustab juhatuse esimehe ja liikmetega ametilepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise,
 • kinnitab juhatuse esimehele ja liikmetele makstava ametitasu ja lisatasu suuruse ning nendele kohaldatavad sotsiaalsed garantiid,
 • kinnitab juhatuse esitatud Finantsinspektsiooni aastaaruande.