Töötamine Finantsinspektsioonis

Finantsinspektsiooni töötajaskonda iseloomustab hea kombinatsioon kogenud ekspertidest ning noortest spetsialistidest. Sobiva haridusega võimekas ja hakkaja noor saab  Finantsinspektsioonis hea stardi oma erialasele karjäärile. Siit saab hea ülevaate kogu Eesti finantssektorist, erialase tööpraktika ning koostöövõrgustiku Eestis ja Euroopas. Turukogemusega professionaalile pakume võimalust mõjutada olulisi protsesse finantsjärelevalve valdkonnas (seadusloome, regulatsioonide, metoodika arendamine jmt). 

Kilvar Kessler

 

Lähtume oma töös Finantsinspektsiooni väärtustest. Teeme oma tööd kindlalt, professionaalselt ja avatud meeltega. Käitume järelevalveasutuse missiooni täitmisel ja eesmärkide saavutamisel otsusekindlalt, sõltumatult, erapooletult ja õiglaselt. Meie töötajad on hea erialase ettevalmistusega, kogenud, laia silmaringiga ja õpihimulised isiksused. Oleme koostöövalmid, avatud uutele ideedele ja töövõtetele ning väärtustame meeskonnatööd.

Värbamine

Ootame oma ridadesse inimesi, kes lisaks heale professionaalsele taustale jagavad Finantsinspektsiooniga samu väärtusi ning on motiveeritud töötama finantsjärelevalves. 

Lilja Normak

 

Vabad ametikohad täidetakse reeglina avaliku konkursi korras. Konkursside info on leitav Finantsinspektsiooni veebilehel ja värbamisportaalides (CV Online).

Ametikohale kandideerimiseks tuleb saata CV ja kaaskiri aadressile [email protected] või kandideerida läbi värbamisportaali. Kandidaatide hindamisel ja lõppvaliku tegemisel kasutame erinevaid valikumeetodeid, millest levinumad on intervjuud, proovitööd, taustauuringud ja testid.

Mida me pakume

Pakume võimalust oma tööga mõjutada finantssektori toimimist. See tähendab ühtaegu nii suuri väljakutseid kui ka suurt vastutust. Järelevalve teostamist koolis õppida ei saa, järelevalvajaks ei saa ka ainult finantsturu töökogemuse põhjal. Sellest tulenevalt pühendame me uutele kolleegidele töösse sisseelamisel eriliselt tähelepanu ning pakume vajalikku tuge ning väljaõpet. Lisaks pakume innustavat ja mitmekülgset tasu- ja hüvepaketti. 

Rahvusvahelised väljakutsed

Kuivõrd Eesti finantssektorit mõjutavad oluliselt arengud mujal maailmas, on koostöö teiste järelevalveasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega meie jaoks väga oluline.

Finantsinspektsiooni töötajatel on võimalik kaasa rääkida Euroopa järelevalve arengus ning osaleda aktiivselt valdkondlike töörühmade töös.

Oskar Oengo

 

Kaasaegne töökeskkond ja terviseteadlikkus

Finantsinspektsioon tagab oma töötajatele head töötingimused, väärtustades kolleegide heaolu ja tervist. Meie kontor asub ajaloolises ja väärikas Eesti Panga kvartalis Tallinna südalinnas.

Hüvitame töötajate tervise- ja spordikulusid, pakume pikendatud puhkust (35 päeva). Töötajad saavad kasutada jõusaali, osaleda Eesti Panga spordiklubi (rühmatreeningud) ja kultuuriklubi (laulukoor, rahvatantsurühm) tegevustes.

Meeskonnavaimu hoiame erksana toredate ühisürituste, seminaride ja tervisespordiga. 

Arengu- ja koolitusvõimalused

Hea järelevalvelise kvaliteedi tagamiseks on oluline töötajaid järjekindlalt koolitada. Pakume enda inimestele mitmekesiseid koolitus- ja arenguvõimalusi, võimalik on osaleda nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel erialakoolitustel. Regulaarselt toimuvad üleeuroopalise järelevalvevõrgustiku koostöös välja töötatud järelevalve erikoolitused. Lisaks on võimalik teha lühiajalisi õppevisiite teistesse Euroopa järelevalveasutustesse.

Vääriline tasu

Jälgime finantssektori tasutrende ning pakume oma inimestele väärilist töötasu, sh lisatasusid ning hüvitisi, mis toetavad tulemuslikkust ja tervist.

Hüvitame oma töötajatele märkimisväärses ulatuses sissemakseid 3.pensionisambasse. 
Samuti hüvitame tööandjana haiguspäevi 100% keskmisest töötasust, et kolleegid võtaksid taastumiseks aja maha ega kaotaks oluliselt töötasus.
 

Meie inimesed

2024. aasta alguse seisuga töötab Finantsinspektsioonis 131 inimest. Meie töötajate keskmine vanus on 38 aastat ning tööstaaž 7,8 aastat. Kõige enam töötab Finantsinspektsioonis õigusvaldkonna ja finantsvaldkonna spetsialiste. 

 

Finantsinspektsiooni alustalaks on kompetentsed, kogenud ja organisatsiooni väärtusi jagavad töötajad. Hea erialase kompetentsiga meeskonnamängijad, kes on laia silmaringiga, avatud uutele ideedele, olles samas heas mõttes konservatiivsed ja sõltumatud.