Juhendid ja märgukirjad

Pealkiri Selgitus Jõustumise/saatmise aeg Kehtetu alates Kellele
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste “Suunised mitmekesistamistavade, sealhulgas mitmekesisuspoliitika ja soolise palgalõhe võrdlemise kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL ja direktiivile (EL) 2019/2034“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
EBA suunis krediidihaldajate juhtorgani terviku piisavate teadmise hindamise kohta
Krediidiasutused, Krediidivahendajad, Krediidiandjad
Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72) (Suunised riskipõhise järelevalve kohta) Pangandus ja krediit, Investeerimine, Makseteenused, Kindlustus
EBA suunis süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikusatmise kohta
Krediidiasutused
Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks
Krediidiasutused, Makseasutused, E-raha asutused, Kindlustusandjad, Kindlustusvahendajad, Investeerimis- ja pensionifondid, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Krediidiandjad, Krediidivahendajad, Keskdepositoorium
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste “Andmete ülekandmise kohta kauplemisteabehoidlate vahel EMIR-i ja SFTR-i alusel” välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Panganduspaketi raames algatatud konsultatsioonid Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine usaldusväärse hindamise kohta Krediidiasutused
Rakenduslike tehniliste standardite muutmise lõpliku eelnõu avalikustamine Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine Krediidiasutused
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse kvalifitseerimine avaliku sektori asutusena kapitalinõuete määruse (CRR) tähenduses Krediidiasutused, Pangandus ja krediit
Finantsinspektsiooni menetlustasude tagastamise poliitika
Märgukiri, Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaseks teatamiseks“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ühiste suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2019/2034 kohase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) ühiste menetluste ja meetodikate kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2023/2779
Märgukiri, Krediidiasutused
Märgukiri seoses panganduspaketi tegevuskava raames konsultatsioonide algatamine Krediidiasutused, Märgukiri
Nõuded põhimakseteenuste osutajatele
Krediidiasutused, Makseteenused
EBA suuniste kehtetuks tunnistamine Krediidiasutused
Märgukiri vandeaudiitori nimetamise ja audiitorite kvaliteedi kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad, Makseasutused, Krediidiandjad, E-raha asutused
EBA suunis EBA GL 2023 05
Krediidiasutused
EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus
EBA suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide tõhusa juhtimise poliitika ja kontrolli kohta finantsteenustele juurdepääsu andmisel
Kindlustus, Pangandus ja krediit, Investeerimine
Suunised kriisilahendusasutustele allahindamise ja konverteerimise ning kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise vahetusmehhanismi avaldamise kohta
Krediidiasutused
Suunised klientide kaugtuvastamise lahenduste kohta kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 13 lõikega 1
Krediidiasutused
Suunised MiFID II tasustamisnõuete teatud aspektide kohta
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Suunised MiFID II sobivusnõuete teatud aspektide kohta
Krediidiasutused, Fondivalitsejad, Investeerimisühingud
Direktiivi 2013/36/EL artikli 84 lõike 6 alusel väljastatud suunised, millega määratakse kindlaks kriteeriumid intressimäärade võimalikust muutumisest tulenevate riskide kindlakstegemiseks, hindamiseks, juhtimiseks ja maandamiseks ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisportfelliväliste tegevuste krediidimarginaali riski hindamiseks ja jälgimiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Sularaha- ja makseautomaatidega seotud tegevuste edasiandmine Makseteenused, Krediidiasutused
Krediidi kulukuse määra ülempiiri järgimine lepingutes, millega võimaldatakse krediit korduvalt kasutusse võtta Krediidiandjad, Krediidiasutused, Krediidivahendajad
Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite muutmise eelnõu kohta seoses tururiskidega seotud aruandluse erinõuetega (FRTB aruandlus) Krediidiasutused
Suunised ülekantavuse kohta, et täiendada kriisilahenduskõlblikkuse hindamist ülekandestrateegiate jaoks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/13 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/10 viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/03 Suuniste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning järelevalvelise stressitestimise ühiste menetluste ja meetodikate kohta välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste (EBA) „Suunised tasustamistavade, soolise palgalõhe ja heakskiidetud suuremate suhtarvude võrdlusuuringute kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ (EBA/GL/2022/06) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/451 sätestatud rakenduslike tehniliste standardite muutmine
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suuniste EBA/GL/2022/12 „Suunised, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/14 süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2022/08 „Suure sissetulekuga isikute andmete kogumise kohta direktiivi 2013/36/EL ja direktiivi (EL) 2019/2034 kohaselt“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi (EL) 2015/849 artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
EBA konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse suunised Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine omavahel seotud klientide rühma identifitseerimise regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2022/01 „Suunised finantsinstitutsioonide ja kriisilahendusasutuste kriisilahenduskõlblikkuse parendamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Regulatiivsete tehniliste standardite lõplik eelnõu, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni sobivusmenetluste läbiviimise juhendi ja lisade muutmine
Pangandus ja krediit, Investeerimine, Kindlustus, Makseteenused
Konsultatsiooni algatamine viivislaenude andmevormide rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskipõhise lähenemisviisi põhimõtete ja riskitundlikkusest lähtuva järelevalve läbiviimise etappide kohta vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 48 lõikele 10 (millega muudetakse ühiseid suuniseid ESAs/2016/72)“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suuniste „Suunised asjakohasust ja üksnes täitmist käsitlevate MiFID II direktiivi teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Suunised Covid-19 kriisiga seotud meetmete kohaldusalasse jäävate riskipositsioonide aruandluse ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/07)“ kehtivuse pikendamine
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni juhatuse 3. augusti 2020 otsuse nr 1.1-7/114 muutmine ja kehtivuse pikendamine
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijate, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ning rahapesu andmebüroode koostöö ja teabevahetuse kohta vastavalt direktiivile 2013/36/EL“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised krediidiasutuse direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohase tegevusloa andmise ühise hindamismetoodika kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunis vastavalt direktiivile 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta (suunised hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta) (muudetud) “ (EBA/GL/2021/10) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiandjad
Aruandlusraamistiku 3.2 tehnilise paketi I etapi avaldamine
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suuniste „Suunised finantsseissundi taastamise kava näitajate kohta“ (EBA/GL/2021/11) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Pangandus ja krediit, Krediidiasutused, Investeerimine, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine krediidiasutuste ja investeerimisühingute tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste muutmise eelnõude üle
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2178 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunised EBA/GL/2021/09 "Suunised, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 3" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik eelnõu rakendusmääruse (EU) 2021/451 muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohta direktiivi 2013/36/EL alusel“ (EBA/GL/2021/04) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik aruanne aruandluse integreeritud aruandlussüsteemi (IRS) teostatavusuuringu kohta
Krediidiasutused
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmise kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suunise „Suunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsioonide algatamine kauplemisportfellivälisest tegevusest tuleneva intressiriski osas
Krediidiasutused
Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate riskiga kaalutud varade arvutamist
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised sisejuhtimise kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste „Suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja moodustamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta” (EBA/GL/2021/08) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõplik ITS-i eelnõu, mis käsitleb IRRBB avalikustamist
Krediidiasutused
Lõplik regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/07 "Suunised määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 325bc viidatud riskimõõtmismudeli sisendandmete kasutamise kriteeriumide kohta" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 paranduse tunnistamine õigustühiseks
Krediidiasutused
Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“ välja andmine
Krediidiasutused
Euroopa Pangajärelevalve Asutuse (edaspidi EBA) suuniste „Muudetud suunised olulistest intsidentidest direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt teatamise kohta” (EBA/GL/2021/03) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Makseasutused, Makseteenused, Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve suunis „Suunised, mis on koostatud direktiivi (EL) 2015/849 artikli 17 ja artikli 18 lõike 4 alusel, milles käsitletakse kliendi suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid ning tegureid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid arvestama, kui hindavad üksikute ärisuhete ja juhutehingute rahapesu ja terrorismi rahastamise riski (edaspidi „rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunised“), millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised JC/2017/37“
Pangandus ja krediit, Krediidivahendajad, Krediidiandjad, Kindlustus, Fondivalitsejad, Investeerimis- ja pensionifondid, E-raha asutused, Investeerimine, Väärtpaberituru kutselised osalised, Makseasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles on loetletud valuutad, millega kaasnevad piirangud likviidsete varade kättesaadavusele
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, milles täpsustatakse kriteeriumid varipanganduse üksuste tuvastamiseks
Krediidiasutused
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) suuniste “Suunised PEPPi järelevalvelise aruandluse kohta” (EIOPA-21/260) välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Kindlustusandjad
Märgukiri turule avaliku sektori asutuse mõiste kohta
Krediidiasutused
Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2021/1074 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ja otsuse (EL) 2020/1306 kehtetuks tunnistamine
Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb väärtpaberistamise määruse kohaste riski säilitamisega seotud nõudeid
Krediidiasutused
Konsultatsioonide algatamine komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 183/2014 muutmiseks
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Keskpanga määruse (EL) 2021/943 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Pangandus ja krediit
Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika uuendusmeelse finantssektori soodustamiseks Pangandus ja krediit, Kindlustus, Investeerimine
Rakenduslike tehniliste standardite eelnõud krediidikvaliteedi hinnangute ja astmete kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Kindlustusandjad
Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/923 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Investeerimisühingud, Krediidiasutused
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste „Tegevuse edasiandmine pilveteenuse osutajatele“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimis- ja pensionifondid, Krediidiasutused, Investeerimisühingud, Fondivalitsejad, Väärtpaberituru kutselised osalised, Väärtpaberituru kauplemiskohad, Keskdepositoorium, Pensioniregistri pidajad
Rakenduslike tehniliste standardite uuendamine seoses sisemeetodite võrdlusportfellidega (Supervisory Benchmaking) Krediidiasutused
Konsultatsiooni algatamine IRRBB avalikustamist käsitleva ITS-i eelnõu kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine omavahendeid ja kõlblikke kohustusi käsitlevate regulatiivsete tehniliste standardite muudetud eelnõu kohta
Krediidiasutused
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse suunise EBA/GL/2021/01 "Suunised, millega täpsustatakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 403 lõikes 3 riskide kontsentreerumise vältimiseks sätestatud finantsasutuste kolmepoolsete repolepingutega seotud riskipositsioonide alternatiivkäsitluse kasutamise tingimused" välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi ESMA) suunised „Suunised MiFID 2 sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni nõuete teatud aspektide kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Fondivalitsejad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve suuniste „Teatamine SFTR-i artiklite 4 ja 12 alusel“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina
Investeerimisühingud, Krediidiasutused, Kindlustusandjad, Fondivalitsejad
Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/763 avaldamine Euroopa Liidu Teatajas
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Peer-to-peer ühisrahastusplatvormidest ja tarbijate kaitsest
Pangandus ja krediit, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, mis käsitleb riskikaalude ja LGD miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Konsultatsiooni algatamine likviidsuse täiendavate seireparameetrite (ALMM) aruandluse muutmise kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Lõpliku regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu avalikustamine usaldatavusnõuete kohase konsolideerimise meetodite kohta
Krediidiasutused, Investeerimisühingud
Märgukiri krediidiandjatele
Pangandus ja krediit
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 täiendamine
Krediidiasutused, Investeerimisühingud