Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB)

2011. aastast tegutsev Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegeleb võimalike piirkondliku finantsstabiilsuse ohtudega. Liikmesriikide finantsjärelevalve asutustel, sealhulgas Finantsinspektsioonil, on organisatsioonis hääleõiguseta osaleja staatus.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu missioon ja eesmärk

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vastutab Euroopa Liidus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest. Selleks, et hoida ära võimalikke laiaulatuslikke probleeme finantssektoris, toetab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu oma tegevuse kaudu Euroopa Liidu finantsstabiilsust ohustavate süsteemsete riskide vältimist või vähendamist.

Oma eesmärkide saavutamiseks täidab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu järgmisi ülesandeid:

 • määrab kindlaks ülesannete täitmiseks vajaliku teabe ja/või kogub ja analüüsib seda;
 • tuvastab süsteemsed riskid ja seab need tähtsuse järjekorda;
 • annab riskihoiatusi, kui sellised süsteemsed riskid on märkimisväärsed, ja vajaduse korral avalikustab need;
 • esitab ja vajaduse korral avalikustab soovitusi parandusmeetmete rakendamiseks;
 • väljastab võimaliku eriolukorra tekkimise korral Euroopa Liidu Nõukogule konfidentsiaalse hoiatusteate ning annab Nõukogule hinnangu, kas oleks vaja võtta vastu otsus, mis adresseeritakse Euroopa järelevalveasutustele ja millega sätestatakse eriolukord;
 • jälgib hoiatustes ja soovitustes määratletud meetmete rakendamist;
 • teeb tihedat koostööd Euroopa finantsjärelevalve süsteemi kõigi teiste osalistega ja vajaduse korral jagab Euroopa järelevalveasutustega teavet süsteemsete riskide kohta, mis on neile oma ülesannete täitmiseks vajalik; 
 • töötab koos Euroopa järelevalveasutustega välja ühise kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate kogumi (riskinäidikud) süsteemsete riskide kindlakstegemiseks ja mõõtmiseks;
 • osaleb vajaduse korral Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitees;
 • makrotasandi usaldatavusjärelevalvega seotud küsimustes kooskõlastab oma tegevuse rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide tegevusega, eelkõige Rahvusvahelise Valuutafondi ja finantsstabiilsuse nõukoguga, samuti kolmandate riikide oluliste asutustega;
 • täidab Euroopa Liidu seadusandlikes aktides sätestatud muid asjakohaseid ülesandeid.

Struktuur

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koosseisus on:

 • haldusnõukogu,
 • juhtkomitee,
 • tehniline nõuandekomitee,
 • teaduslik nõuandekomitee,
 • sekretariaat.

Haldusnõukogu hääleõigusega liikmed on:

 • Euroopa Keskpanga president ja asepresident;
 • liikmesriikide keskpankade juhid;
 • Euroopa Komisjoni volinik;
 • Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse eesistuja;
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutuse eesistuja;
 • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve asutuse eesistuja;
 • teadusliku nõuandekomitee eesistuja ja kaks eesistuja asetäitjat;
 • tehnilise nõuandekomitee eesistuja.

Haldusnõukogu hääleõiguseta liikmed on:

 • igast liikmesriigist üks kõrgetasemeline esindaja, kes esindab pädevat riiklikku järelevalveasutust;
 • majandus- ja rahanduskomitee eesistuja.

Haldusnõukogu võtab vastu otsuseid, mis on vajalikud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete täitmiseks.

Juhtkomiteesse kuuluvad:

 • Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ja eesistuja esimene asetäitja;
 • Euroopa Keskpanga asepresident;
 • neli haldusnõukogu liiget, kes on Euroopa Keskpanga üldnõukogu liikmed, võttes arvesse kõigi liikmesriikide tasakaalustatud esindatust ning tasakaalustatud esindatust nende liikmesriikide vahel, kus on käibel euro ja kus ei ole käibel euro;
 • Euroopa Komisjoni volinik;
 • Euroopa Pangandusjärelevalve eesistuja;
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide järelevalve eesistuja;
 • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja;
 • majandus- ja rahanduskomitee eesistuja;
 • teadusliku nõuandekomitee eesistuja;
 • tehnilise nõuandekomitee eesistuja.

Juhtkomitee ülesanne on valmistada ette haldusnõukogu koosolekuid.

Tehnilisse nõuandekomiteesse kuuluvad:

 • iga liikmesriigi keskpanga esindaja ja Euroopa Keskpanga esindaja;
 • iga liikmesriigi riikliku järelevalveasutuse esindaja;
 • Euroopa Pangandusjärelevalve esindaja;
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide järelevalve esindaja;
 • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esindaja;
 • kaks Euroopa Komisjoni esindajat;
 • majandus- ja rahanduskomitee esindaja;
 • teadusliku nõuandekomitee esindaja.

Haldusnõukogu nimetab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ettepaneku alusel ametisse tehnilise nõuandekomitee eesistuja. Tehnilise nõuandekomitee ülesandeks on anda nõu ja toetada Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tema tööga seotud küsimustes.

Teaduslik nõuandekomitee koosneb teadusliku nõuandekomitee eesistujast ja 15 eksperdist, kes annavad nõu ja toetavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tema ülesannete täitmisel. Eksperdid kinnitab haldusnõukogu juhtkomitee ettepanekul neljaks aastaks. Lisaks nimetab haldusnõukogu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ettepanekul ametisse teadusliku nõuandekomitee esimehe ja kaks aseesimeest.

Sekretariaat vastutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu igapäevase töö eest, pakkudes tuge analüüsi, statistika, halduse ja logistika valdkonnas.