Krediidiasutuse tegevusluba

Krediidiasutuse ehk panga peamine ja püsiv tegevus on kaasata avalikkuselt rahalisi hoiuseid ja muid tagasimakstavaid vahendeid ning anda oma arvel laene või finantseerida muul moel. Krediidiasutuse loomiseks tuleb taotleda Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusluba

Ainult avalikkuselt hoiuste kaasamine annab äriühingule õiguse kasutada nime "pank". Eestis asutatud äriühingutest tohivad avalikkuselt hoiuseid kaasata ainult need, kes on saanud Finantsinspektsioonilt krediidiasutuse tegevusloa. 

Krediidiasutuse tegevusloa taotlemine

Tegevusloa saamiseks tuleb asutatava või tegutseva äriühingu (taotleja) juhatuse liikmetel esitada Finantsinspektsioonile kirjalik avaldus tegevusloa saamiseks, Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2022/2580 nimetatud andmed Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2022/2581 esitatud vormil ning krediidiasutuste seaduses (KAS) nimetatud dokumendid ja andmed (juhul kui need juba ei sisaldu Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/2581 vormil):

 1. Põhikirja ärakiri, tegutseva äriühingu puhul üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta ning põhikirja muudetud tekst;
 2. Äriühingu asutamise puhul asutamislepingu või -otsuse notariaalselt kinnitatud ärakiri ja aktsia- või osakapitali sissemaksmise võimalikkust tõendav dokument;
 3. KAS-is sätestatud nõuetele vastav äriplaan;
 4. Tegutseva äriühingu puhul omavahendite suurust tõendavad dokumendid koos vandeaudiitori aruandega;
 5. Taotleja algbilanss ning ülevaade tuludest ja kuludest või tegutseva äriühingu puhul bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga ning olemasolu korral viimase kolme majandusaasta aruanded;
 6. Andmed kavandatavate finantsteenuste osutamiseks vajalike info- ja muude tehnoloogiliste vahendite ja süsteemide, turvasüsteemide, kontrollimehhanismide ja -süsteemide kohta;
 7. Tegevust reguleerivad sise-eeskirjad ja protseduurireeglid või nende projektid vastavalt KAS-ile ning väärtpaberituru seaduses sise-eeskirjade suhtes sätestatud nõuetele, kui äriplaanis kavandatakse investeerimisteenuste osutamist;
 8. Raamatupidamise sise-eeskiri või selle projekt;
 9. Siseauditi üksuse põhimäärus või selle projekt;
 10. Andmed taotleja juhatuse ja nõukogu liikmete (edaspidi juhid) kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, elukohta, hariduse kirjeldust, töö- ja ametikohtade täielikku loetelu ning juhatuse liikmete puhul nende vastutusvaldkonna kirjeldust, samuti juhtide usaldusväärsust ja KAS nõuetele vastavust kinnitavad dokumendid, mida taotleja peab oluliseks esitada. Nimetatud andmed tuleb esitada ka KAS § 48 lõikes 31 nimetatud krediidiasutuse võtmeisikute (finantsjuht, vastavuskontrolli, riskikontrolli või siseauditi üksuse juht, kes ei ole krediidiasutuse juht) kohta. Juhtide ja võtmeisikute andmed tuleb esitada Finantsinspektsiooni sobivusmenetluse vormil.
 11. Andmed taotleja audiitori kohta, mis sisaldavad tema nime, elu- või asukohta, isikukoodi või selle puudumisel korral sünniaega või registrikoodi;
 12. Taotleja aktsionäride või liikmete nimekiri, milles on näidatud iga aktsionäri või liikme nimi, olemasolu korral registrikood või isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning andmed iga aktsionäri või liikme omandatavate või talle kuuluvate aktsiate või osa ja häälte arvu kohta;
 13. Taotleja aktsionäriks või liikmeks oleva füüsilise isiku varanduslikku seisu tõendavad dokumendid kolme viimase aasta kohta, kui tema osa on suurem kui 2% taotleja aktsia- või osakapitalist või häälte arvust;
 14. Taotleja aktsionäriks või liikmeks oleva juriidilise isiku põhikiri ning viimase kolme majandusaasta aruanded koos vandeaudiitori aruannetega ja aktsionäride või osanike nimekiri koos andmetega nende osa kohta vastava äriühingu aktsia- või osakapitalis, kui juriidilise isiku osa on suurem kui 5% taotleja aktsia- või osakapitalist või häälte arvust;
 15. Taotlejas olulist osalust omavate isikute kohta KAS §-s 30 nimetatud andmed ja dokumendid, sealhulgas:
  1. Omandaja nimi või nimetus, elu- või asukoht ja olemasolu korral registrikood, äriühingu puhul ka registritunnistuse kinnitatud ärakiri ning põhikirja olemasolu korral selle ärakiri;
  2. Andmed füüsilisest isikust omandaja või juriidilisest isikust omandaja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta sobivusmenetluse vormil;
  3. Olemasolu korral omandaja kolme viimase majandusaasta aruanded koos vandeaudiitori aruandega. Kui viimase majandusaasta lõppemisest on möödunud rohkem kui üheksa kuud, esitatakse auditeeritud vahearuanne majandusaasta esimese poolaasta kohta koos vandeaudiitori aruandega;
  4. Konsolideerimisgruppi kuuluva omandaja puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta ja konsolideerimisgrupi kolme viimase majandusaasta aruanded ning vandeaudiitori aruanded;
  5. Füüsilisest isikust omandaja varanduslikku seisu tõendavad dokumendid kolme viimase aasta kohta;
  6. Andmed ja dokumendid nende rahaliste ja mitterahaliste vahendite päritolu kohta, mille eest kavatsetakse oluline osalus omandada;
 16. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja või tema juhi osalus on suurem kui 20%, kusjuures need andmed peavad sisaldama aktsia- või osakapitali suurust, tegevusalade loetelu ning taotleja ja iga juhi osaluse suurust;
 17. Dokument, millega taotleja võtab kohustuse tasuda Tagatisfondi seaduses ettenähtud hoiuste tagamise osafondi ühekordne osamakse ning investorikaitse osafondi ühekordne osamakse, kui äriplaanis kavandatakse investeerimisteenuste osutamist;
 18. Taotleja konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluste suuruste kohta, sealhulgas andmed konsolideerimisgruppi kuuluvate emaettevõtjate, finantsvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate kohta.

Finantsinspektsioonile esitatav taotlus peab olema eesti keeles või paralleelset eesti ja inglise keeles. Juhul kui taotleja soovib muid menetlusega seotud dokumente esitada inglise keeles, tuleb vastav soov taotluses selgesti väljendada. Finantsinspektsioonil on õigus, kuid mitte kohustus, taotleja palvega arvestada.

Kui esitatud andmete ja dokumentide põhjal ei ole võimalik veenduda, kas tegevusloa taotlejal on finantsteenuste osutamiseks piisavad võimalused ja kas ta vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele, või kui on vaja kontrollida muid taotlejaga seotud asjaolusid, siis võib Finantsinspektsioon nõuda lisaandmete ja -dokumentide esitamist.

Panga aktsiakapital ja omavahendid

Panga asutamisel uue äriühinguna peab sissemakstud aktsiakapital olema võrdväärne vähemalt viie miljoni euroga. Panga aktsiakapitalina võib näidata ainult reaalselt sissemakstud summasid. Panga asutamisel võib aktsiate eest tasuda ainult rahas. Rahalised sissemaksed tasutakse asutamisel oleva panga nimele Eesti Pangas avatud kontole või Eesti krediidiasutuses avatud kontole. Panka ei või asutada aktsiate avaliku märkimise teel.

Tegutseva äriühingu puhul peab panga algkapital olema vähemalt viis miljonit eurot. Algkapital koosneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõike 1 punktides a–e nimetatud kapitalist ja reservidest.

Menetlustähtaeg

Panga tegevusloa menetlus kestab 6-12 kuud. Otsus tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta tehakse kuue kuu jooksul pärast kõigi vajalike nõuetekohaste dokumentide ja andmete saamist, kuid mitte hiljem kui 12 kuu jooksul pärast tegevusloa taotluse saamist.

Tegevusloa andmise otsuse teeb Nõukogu määruse (EL) 1024/213 kohaselt Euroopa Keskpank, kes lähtub otsuse tegemisel Finantsinspektsiooni ettepanekust.

Menetlustasu

Krediidiasutuse tegevusloa taotlemisel tasutakse menetlustasu 1500 eurot.

Krediidiasutuse filiaali asutamine Euroopa Majanduspiirkonna riigis

Krediidiasutus, mis soovib asutada filiaali teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis, teavitab oma kavatsusest Finantsinspektsiooni ning esitab Finantsinspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid:

 1. selle lepinguriigi nimetus, kus krediidiasutus soovib asutada filiaali;
 2. filiaali tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi lepinguriigis osutada kavandatavate finantsteenuste kohta ning filiaali organisatsiooni struktuuri kirjeldust;
 3. filiaali aadress lepinguriigis;
 4. andmed filiaali juhatajate kohta, kasutades selleks sobivusmenetluse vormi.

Filiaali asutamise kavatsust käsitleva teate esitamisel Finantsinspektsioonile kasutavad krediidiasutused Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 926/2014 I lisaga ettenähtud vormi.

Filiaali asutamiseks vajalikud dokumendid esitatakse eesti keeles koos ametliku tõlkega selle lepinguriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest, kus krediidiasutus soovib filiaali asutada.

Krediidiasutuse filiaali asutamisele teises riigis ei kohaldata Finantsinspektsiooni seaduses sätestatud menetlustasu.

Menetlustähtaeg

Euroopa Majanduspiirkonnas krediidiasutuse filiaali asutamise menetlus võib võtta aega 5 kuud.

Finantsinspektsioon teeb otsuse andmete ja dokumentide lepinguriigi finantsjärelevalve asutusele edastamise või sellest keeldumise kohta kolme kuu jooksul kõigi nõutud andmete ja dokumentide saamisest arvates. Otsuse andmete ja dokumentide edastamise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon viivitamata krediidiasutusele teatavaks.

Krediidiasutus võib lepinguriigis filiaali asutada, kui ta on saanud filiaali asukoha lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse esitatud tingimused filiaali asutamiseks selles lepinguriigis. Kui filiaali asukoha lepinguriigi finantsjärelevalve asutus ei ole kahe kuu jooksul dokumentide ja andmete saamisest arvates oma tingimusi esitanud, võib krediidiasutus lepinguriigis filiaali asutada.

Krediidiasutuste seaduses sätestatud andmete või dokumentide (näiteks tegevuskava, osutatavate finantsteenuste, organisatsiooni struktuuri, filiaali juhataja, filiaali aadressi vms) muutmisest teavitab krediidiasutus Finantsinspektsiooni ja filiaali asukoha lepinguriigi finantsjärelevalve asutust vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist.

Filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamisel Finantsinspektsioonile ja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele kasutavad krediidiasutused Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 926/2014 I lisaga ettenähtud vormi, välja arvatud juhul, kui muudatus on seotud filiaali tegevuse kavandatud lõpetamisega. Filiaali tegevuse kavandatud lõpetamise korral kasutavad krediidiasutused filiaali andmete muutumist käsitleva teate esitamisel Finantsinspektsioonile ja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 926/2014 IV lisaga ettenähtud vormi.

NB! Finantsinspektsioon ei nõusta filiaali asutajat äriõiguse (sh filiaali asutamise) ja maksuõiguse küsimustes. Nendel teemadel soovitame pöörduda vastavate õigusnõustajate poole.

Krediidiasutuse filiaali asutamine kolmandas riigis

Krediidiasutuste seaduse kohaselt, kui krediidiasutus soovib asutada filiaali kolmandas riigis, tuleb esitada Finantsinspektsioonile vastava loa saamiseks taotlus järgmiste andmetega:

 1. välisriigi nimetus;
 2. filiaali aadress;
 3. filiaali tegevuskava, kavandatava tegevuse üksikasjalik kirjeldus, organisatsiooni struktuuri kirjeldus ja suhted asutava krediidiasutusega;
 4. andmed filiaali juhataja kohta, kes peab vastama krediidiasutuste seadusega juhatuse esimehele esitatud nõuetele, kasutades selleks sobivusmenetluse vormi.

Finantsinspektsioon võib nõuda eelnimetatud andmete täpsustamiseks ja kontrollimiseks täiendavaid dokumente ja informatsiooni.

Menetlustähtaeg

Finantsinspektsioon informeerib välisriigi finantsjärelevalve asutust esitatud taotlusest kolme kuu jooksul, arvates taotluse või Finantsinspektsiooni poolt nõutud täiendavate andmete ja dokumentide saamisest.

Loa andmise või sellest keeldumise motiveeritud otsuse edastab Finantsinspektsioon krediidiasutusele kirjalikult kolme kuu jooksul taotluse saamisest või Finantsinspektsiooni poolt nõutud täiendavate lisaandmete esitamisest arvates.

Krediidiasutuste seaduses sätestatud andmete või dokumentide (näiteks tegevuskava, kavandatava tegevuse, organisatsiooni struktuuri, filiaali juhataja, filiaali aadressi vms) muutmise kavatsusest teavitab krediidiasutus Finantsinspektsiooni ja asukohariigi finantsjärelevalve asutust vähemalt üks kuu enne muudatuste tegemist.

Euroopa Majanduspiirkonna krediidiasutuse filiaali asutamine Eestis

Lepinguriigi krediidiasutus, kes soovib Eestis asutada filiaali finantsteenuste osutamiseks tingimusel, et lepinguriigi krediidiasutuse tegevusluba hõlmab selliste teenuste osutamist, teavitab sellest lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu Finantsinspektsiooni. Finantsinspektsioonile esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:

 1. filiaali tegevuskava, mis peab sisaldama andmeid kõigi Eestis osutada kavandatavate finantsteenuste kohta ning filiaali organisatsiooni struktuuri kirjeldust;
 2. filiaali aadress;
 3. andmed filiaali juhataja kohta, kasutades selleks sobivusmenetluse vormi.

Finantsinspektsioon teavitab andmete ja dokumentide saamisest viivitamata lepinguriigi finantsjärelevalve asutust. Finantsinspektsioon võib vajaduse korral teha kahe kuu jooksul nimetatud andmete saamisest arvates otsuse, millega määrab avalikes huvides rakendatavad nõuded, mida krediidiasutus peab Eestis järgima. Finantsinspektsioon teeb oma otsuse lepinguriigi finantsjärelevalve asutusele viivitamata teatavaks.

Lepinguriigi krediidiasutus võib filiaali asutada ja alustada tegevust pärast otsuse saamist oma päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu või kahe kuu möödumisel päevast, kui Finantsinspektsioon sai krediidiasutuste seaduses nimetatud dokumendid ja andmed.

Kui filiaalile on määratud mitu juhatajat, võib filiaali esindada igaüks neist, kui ei ole määratud, et filiaali võivad esindada juhatajad või mõned neist ühiselt. 

Kui filiaal muudab oma tegevuskava, pakutavaid finantsteenuseid, organisatsiooni struktuuri või kui muutuvad filiaali kontaktandmed või filiaali juhataja, siis selliste andmete muudatusest tuleb Finantsinspektsiooni teavitada vähemalt üks kuu ette.

Krediidiasutuse filiaali nimi

Äriseadustiku kohaselt peab välisriigi äriühingu filiaali ärinimi Eestis koosnema äriühingu ärinimest ja sõnadest 'Eesti filiaal'. Krediidiasutuse filiaal võib lisada krediidiasutuse ärinimele filiaali asukoha haldusüksuse või muu kohanime. 

Välisriigi krediidiasutus võib tegutseda Eestis ärinime all, mis on registreeritud riigis, kus ta on asutatud, kui see on selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Kui on oht, et ärinimi ei ole selgesti eristatav, siis on Finantsinspektsioonil õigus nõuda ärinimele täiendi lisamist. 

Krediidiasutuse ärinimi ei või tekitada arvamust, et tegemist on mõne teise krediidiasutuse või keskpangaga.

Menetlustähtaeg

Finantsinspektsioon teeb otsuse kahe kuu jooksul pärast kõigi filiaali asutamiseks vajalike andmete ja dokumentide saamist. Otsusest teavitab Finantsinspektsioon krediidiasutuse asukohariigi järelevalveasutust ning krediidiasutust või tema esindajat filiaali asutamise menetluses. 

Äriseadustiku kohaselt tuleb välisriigi äriühingu Eesti filiaal kanda äriregistrisse. Välisriigi äriühingu filiaal kantakse äriregistrisse filiaali juhataja avalduse alusel, milles märgitakse ära seaduses sätestatud andmed ning lisatakse nõutavad dokumendid. Kui lepinguriigi krediidiasutuse Eesti filiaal kantakse äriregistrisse, siis esitatakse krediidiasutuste seaduse kohaselt Finantsinspektsiooni kinnitus andmete ja dokumentide saamise kohta ning Finantsinspektsiooni otsus, kui see on olemas. Krediidiasutuse filiaali võib asutada ning selle tegevust alustada pärast Finantsinspektsiooni otsuse saamist või pärast kahe kuu möödumist päevast, mil Finantsinspektsioon sai kõik krediidiasutuste seaduses nimetatud andmed ja dokumendid. 

Menetlus- ja järelevalvetasu

Lepinguriigi krediidiasutuse filiaali asutamisel Eestis Finantsinspektsioonile menetlustasu maksma ei pea. Krediidiasutuse filiaal tasub Finantsinspektsioonile järelevalvetasu Finantsinspektsiooni seaduses sätestatud määras ja tingimustel.

Kolmanda riigi krediidiasutuse filiaali asutamine Eestis

Krediidiasutuste seaduse kohaselt kolmanda riigi krediidiasutuse filiaali asutamiseks Eestis on kolmanda riigi krediidiasutus kohustatud taotlema Finantsinspektsioonilt loa, esitades taotluse, millele lisatakse järgmised andmed ning dokumendid:

 1. asutatava filiaali tegevuskava, kavandatava tegevuse üksikasjalik kirjeldus, organisatsiooni struktuuri kirjeldus ja suhted asutava krediidiasutusega;
 2. filiaali aadress;
 3. andmed filiaali juhataja kohta, kasutades selleks sobivusmenetluse vormi;
 4. äriseadustiku § 386 lõike 2 punktides 1, 3, 4 ja 5 ettenähtud dokumendid.

Finantsinspektsioonile tuleb esitada ka krediidiasutuse päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse nõusolek filiaali asutamiseks Eestis ning kinnitus selle kohta, et krediidiasutus omab kehtivat tegevusluba, samuti andmed krediidiasutuse omavahendite suuruse, kapitali adekvaatsuse ning päritoluriigi hoiuste tagamise süsteemi kohta.

Filiaali asutamiseks vajalikud võõrkeelsed andmed ja dokumendid esitab välisriigi krediidiasutus koos eestikeelse tõlkega.

Menetlustähtaeg

Loa andmise või motiveeritud otsuse sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon kahe kuu jooksul, arvates taotluse ja kõigi andmete ning dokumentide saamisest. Otsus tehakse välisriigi krediidiasutusele viivitamata teatavaks.

Menetlus- ja järelevalvetasu

Riigis, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik, registreeritud krediidiasutuse filiaali asutamiseks Eestis loa taotlemisel tasutakse menetlustasu 1500 eurot. Krediidiasutuse filiaal tasub Finantsinspektsioonile järelevalvetasu Finantsinspektsiooni seaduses sätestatud määras ja tingimustel.

Piiriüleste teenuste osutamine Euroopa Majanduspiirkonna riikides

Krediidiasutuste piiriüleste teenuste osutamise vabadus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artiklil 39.

Krediidiasutuste seaduse kohaselt teavitab krediidiasutus, kes kavatseb osutada lepinguriigis piiriüleseid teenuseid, oma kavatsusest Finantsinspektsiooni ning esitab järgmised andmed ja dokumendid:

 1. selle riigi nimetus, kus krediidiasutus kavatseb piiriüleseid teenuseid osutada;
 2. kavandatavate piiriüleste teenuste kirjeldus, mis peab sisaldama nende krediidiasutuste seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tehingute ja toimingute loetelu, mida soovitakse lepingriigis teostada.

Piiriüleste teenuste osutamise kavatsust käsitleva teate esitamisel Finantsinspektsioonile kasutavad krediidiasutused Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 926/2014 V lisaga ettenähtud vormi.

Dokumendid ja andmed esitatakse Finantsinspektsioonile eesti keeles koos ametliku tõlkega lepinguriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest. 

Finantsinspektsioon teeb otsuse andmete ja dokumentide lepinguriigi finantsjärelevalve asutusele edastamise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul, arvates teabe saamisest. Otsuse andmete ja dokumentide edastamise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon viivitamata krediidiasutusele teatavaks.

Krediidiasutus võib alustada lepinguriigis piiriüleste teenuste osutamist pärast andmete ja dokumentide edastamist vastavale finantsjärelevalve asutusele Finantsinspektsiooni poolt, arvestades lepinguriigi õigusaktides sätestatud ja lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse esitatud tingimusi.

Piiriüleste teenuste osutamine Eestis

Lepinguriigi krediidiasutus, kes soovib osutada piiriüleseid teenuseid Eestis, teavitab sellest lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu Finantsinspektsiooni, näidates ära, milliseid krediidiasutuste seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tehinguid ja toiminguid kavatseb ta tegema hakata.

Piiriüleste teenuste osutamise kavatsust käsitleva teate esitamisel Finantsinspektsioonile kasutavad krediidiasutused Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 926/2014 V lisaga ettenähtud vormi.

Lepinguriigi krediidiasutus võib alustada Eestis piiriüleste teenuste osutamist pärast lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse kaudu teate edastamist Finantsinspektsioonile.