Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 5. detsembril 2019 järgmised õigusaktid:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL. Direktiiv jõustub 25. detsembril 2019. Direktiivi järgimiseks vajalikud normid tuleb liikmesriikidel vastu võtta ja avaldada hiljemalt 26. juuniks 2021.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014. Määrus jõustub 25. detsembril 2019 ja määrust kohaldatakse alates 26. juunist 2021, välja arvatud artikli 63 punkte 2 ja 3, mida kohaldatakse alates 26. märtsist 2020 ja artikli 62 punkti 30, mida kohaldatakse alates 25. detsembrist 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)