Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusaktid

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 18. detsember 2019 järgmised õigusaktid:

  1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/2162, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL. Direktiiv jõustus 7. jaanuaril 2020 ja direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid tuleb liikmesriikidel vastu võtta ja avaldada hiljemalt 8. juuliks 2021;
  2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2160, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas. Määrus jõustus 7. jaanuaril 2020 ja seda kohaldatakse alates 8.juulist 2022.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)