Komisjoni rakendusmääruse muutmine seoses krediidikvaliteedi hinnangute ja astmetega

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Liidu Teatajas avaldati 4. detsembril komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2028, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1799 krediidiriski puhul krediidikvaliteeti hindavate asutuste antud krediidikvaliteedi hinnangute ja krediidikvaliteedi astmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohase sidumise osas.

Pärast viimaseid muudatusi on rakendusmääruse (EL) 2016/1799 III lisa mõningates vastavustabelites krediidikvaliteedi hinnangute aluseks olevad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tegurid muutunud. Lisaks sellele on mõned krediidikvaliteeti hindavad asutused laiendanud oma krediidihinnanguid uutele turusegmentidele, mille tulemuseks on uued reitinguskaalad ja uued krediidireitingute liigid. Sellest tulenevalt on ajakohastatud asjaomaste krediidikvaliteeti hindavate asutuste vastavustabeleid.

Määrus jõustub 24. detsembril 2019.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)