Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, mis täpsustavad ühtseid avalikustamisvorminguid

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. oktoobril 2019 konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, et täpsustada ühtseid avalikustamisvorminguid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/876 (CRR2) artikliga 434a.

Nende ühtsete avalikustamisvormingute abil edastatakse teabe kasutajatele piisavalt põhjalikku ja võrreldavat teavet, mille abil saab hinnata krediidiasutuste ja investeerimisühingute riskiprofiili. Teabe võrreldavuse soodustamiseks püütakse rakenduslikes tehnilistes standardites tagada avalikustamisvormingute kooskõla rahvusvaheliste standarditega.

Rakenduslike tehniliste standardite ette valmistamisel on arvestatud proportsionaalsuse nõuetega niivõrd kuivõrd on see hetkel võimalik. EBA tegeleb proportsionaalsuse kriteeriumitega, kuid asjakohane analüüs valmib pärast rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile esitamise tähtaega.

Esialgsete plaanide kohaselt esitatakse rakenduslikud tehnilised standardid komisjonile 2020. aasta juunis ja avalikustamise nõudeid hakatakse rakendama alates 2021. aasta juunist.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 16. jaanuarini 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)