Konsultatsiooni algatamine rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta seoses järelevalvelise aruandlusega

Jõustumise aeg

Märgukiri

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. oktoobril 2019 konsultatsiooni rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta seoses järelevalvelise aruandlusega.

2019. aastal mõjutasid järelevalvelist aruandlust mitmed määruste muudatused:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/630, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega.

Sellest tulenevalt on vajalik teha muudatusi ka erinevates aruandluse valdkondades sh omavahendites, krediidiriskis, vastaspoole krediidiriskis, riskide kontsentreerumises, finantsvõimenduses, stabiilse netorahastamise nõuetes ja finantsteabe aruandluses (FINREP). Rakenduslike tehniliste standardite kehtima hakkamisel tunnistatakse kehtetuks hetkel kehtiv komisjoni rakendusmäärus 680/2014.

Esialgsete plaanide kohaselt esitatakse rakenduslikud tehnilised standardid komisjonile 2020. aasta juunis ja uuendatud nõudeid hakatakse rakendama alates 2021. aasta juunist.

Konsultatsiooni puudutav dokumentatsioon on kättesaadav EBA kodulehel. Kommentaare saab esitada läbi EBA kodulehe kuni 16. jaanuarini 2020.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.35 MB)