Konsultatsiooni algatamine välisvaluuta netopositsioonide käsitlemise suuniste kohta

Jõustumise aeg

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) algatas 16. oktoobril 2019 konsultatsiooni suuniste eelnõu kohta seoses välisvaluuta netopositsioonide käsitlemisega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) määruse 575/2013 artikliga 352 (2).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 575/2013 artiklit 352 (2) tõlgendatakse Euroopa Liidu riikides erinevalt ja selleks, et tagada harmoniseeritud tõlgendus ja rakendamine, on EBA välja töötanud vastavad suunised. Suunistega määratletakse kriteeriumid, millega pädevatel asutustel tuleks arvestada määruse artikli 352 (2) tingimustele vastavuse hindamisel.

Konsultatsioon kestab kuni 17. jaanuarini 2020. Konsultatsiooni dokumendid on leitavad EBA kodulehel.

Selgitus

Märgukiri (pdf, 0.28 MB)