Elukindlustussektori I kvartali 2018 ülevaade

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2018. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 58,9 miljoni euro ulatuses ehk 10% vähem kui 2017. aasta viimases kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kindlustusmaksete maht 11% võrra, kusjuures mullu kajastusid turuandmetes nelja seltsi andmed praeguse kolme asemel. Mandatum Life Insurance Baltic SE ühines eelmise aasta lõpus oma Soome emaettevõttega.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2017 Muutus I kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 65 mln € 59 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 38 mln € 28 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,04 mld € 1,02 mld €
Kindlustuskohustuste maht 716 mln € 717 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 15,5% 14,2%
Kasum* 6,3 mln € 5,4 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 178% 178%

 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

Elukindlustusseltsidel esines esimeses kvartalis kahjunõudeid 28,2 miljoni euro ulatuses. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses, 14,1 miljoni euro väärtuses ehk pool kõigist kahjunõuetest, järgnesid kasumiosalusega tooted ja ravikulude kindlustus.

Elukindlustusseltside varade maht oluliselt ei muutunud, vähenedes kvartaliga 1% võrra ehk 1,02 miljardi euroni. Olulisi muutusi ei toimunud ka varade ja kohustuste struktuuris. Jätkus suundumus, et investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara ja lepingutest tuleneva kohustuse osakaal on kasvav ning muud eraldised vähenevad. Investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara moodustas esimese kvartali lõpus 52% kõigist kindlustusandjate varadest.

Elukindlustussektori kapitalinõue oli esimese kvartali lõpus kaetud 178% ulatuses, nõuet täitsid kõik seltsid.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Elukindlussektoris võib täheldada piiriülest konsolideerumist.
  • Solventsuskapitalinõude suuruse järgi on elukindlusandjatele suurim risk jätkuvalt elukindlustusrisk, mille peamine komponent on massikatkestamise stsenaariumist tulenev katkestamisrisk. Teised suuremad riskid on tururisk ja vastaspoole maksejõuetusrisk.
  • Kindlustustoodete uusmüük baseerub riskitoodetel ja investeerimisriskiga elukindlustusel. Kogumistoodete puhul kasvu näha ei ole.

* Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.