Elukindlustussektori III kvartali 2017 ülevaade

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2017. aasta kolmandas kvartalis kindlustusmakseid 54,6 miljoni euro ulatuses ehk 7% vähem kui teises kvartalis. Kindlustusmaksete mahu languse taga on väiksem investeerimisriskiga elukindlustuse (IRE) müük. Üheksa kuu  kokkuvõttes on kindlustusmaksete maht aga 11% võrra kasvanud. 

 

 

Põhinäitajad

II kvartal 2017 Muutus III kvartal 2017
Kindlustusmaksete maht 59 mln € 54,6 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 32 mln € 30,1 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,16 mld € 1,2 mld €
Kindlustuskohustuste maht 844 mln € 859,3 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 16,1% 16,2%
Kasum* 7,4 mln € 8,8 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 185% 195%

 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

Elukindlustusseltsidel esines kolmandas kvartalis kahjunõudeid 30,1 miljoni euro ulatuses. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses, 16,2 miljoni euro väärtuses ehk 53,7% kõigist kahjunõuetest, järgnesid kasumiosalusega tooted ja ravikulude kindlustus.

Elukindlustusseltside varade maht kolmandas kvartalis oluliselt ei muutunud, kasvades 3% ehk 1,2 miljardi euroni. Olulisi muutusi ei toimunud ka varade ja kohustuste struktuuris. Jätkub suundumus, et IRE alusvara ja lepingutest tuleneva kohustuse osakaal on kasvav ning muud eraldised vähenevad. IRE alusvara moodustab 56% kõigist kindlustusandjate varadest ning selle tehnilised eraldised 51% kindlustusandjate kõigist kohustustest.

Üheksa kuu kulude suhe netokindlustusmaksetesse oli kolmanda kvartali lõpus 16,2%. 

Elukindlustusseltside solventsus-kapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli kolmandas kvartalis 195%. 

Kapitalinõude kaetus on kasvanud peamiselt omavahendite kasvu tõttu, põhjuseks nii riskivaba intressikõvera kasv kui ka seltside kasumlik tegevus. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • 27. novembril 2017 jõudis lõpule Mandatum Life Insurance Baltic SE ühinemisprotsess oma emaettevõttega ning tegevust Balti riikides jätkatakse Soome emaettevõtte filiaalide kaudu. Eestis on nüüd registreeritud kolm kohalikku elukindlustusandjat senise nelja asemel, lisaks tegutseb siin veel kaks välisfiliaali. 
  • Intressikeskkond ei soosi jätkuvalt kindlustusandjaid, kellel on kindlustusvõtjate ees pikaajalised finantsgarantiiga kohustused. Madalas intressikeskkonnas on kindlustusandjatel keeruline teenida klientidele garanteeritud tootlust. Juhul, kui kindlustusandja ei suuda pikema perioodi jooksul klientidele garanteeritud tootlust teenida, võib see avaldada negatiivset mõju kindlustusseltsi kapitaliseeritusele. Lisaks võib kvaliteetsete kapitaliinstrumentide madal tootlus suunata omandama kõrgemat riski halvema kvaliteediga investeeringute näol.
  • Enim müüdavad kindlustustooted on jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustus ja kindlustusriskiga tooted.

* Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal. Tulenevalt ühe elukindlustusandja filiaalistumisest, ei kajastu andmetes tema kasumi suurust.