Fondivalitsejate sektori I kvartali 2018 ülevaade

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht kasvas 2018. aasta esimeses kvartalis 1,8% ja oli 6,23 miljardit eurot. 

Kasvu taga on peamiselt nii enda fondide valitsemine kui ka allhanke korras investeeringute juhtimise teenuse osutamine välismaistele fondidele. Fondivalitsejate hallatavatest varadest moodustasid 75% valitsetavad fondid ja 22% allhanke raames hallatavad fondid.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2017 Muutus I kvartal 2018
Hallatavate varade maht 6,1 mld € 6,2 mld €
sh fondide varade maht (k.a mitteavalikud fondid) 4,65 mld € 4,72 mld €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 3,6% 1,4%
Fondivalitsejate varade maht 129 mln € 139 mln €
Kasum 6,3 mln € 3,4 mln €
Omakapitali tootlus 17% 11%
Omavahendite nõude kaetus 511% 524%

 

Fondivalitsejate varade kogumaht kasvas esimeses kvartalis 7,7% ja moodustas kvartali lõpus 139 miljonit eurot. Kasvu taga on eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurenemine. Sektori koondbilansimahust moodustasid suurema osa raha ja rahalähendid ning pensionifondide valitsejate omaosakud. Viimased moodustasid ühtlasi tururiskile avatuima osa.

Fondivalitsejate puhaskasum oli tavalisest väiksem, moodustades esimeses kvartalis 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemise taga oli finantsinvesteeringutelt teenitud kahjum.

Sektori omakapitali tootlikkus langes esimeses kvartalis eelmise kvartali 17%-lt 11,4%-ni. Seda mõjutas sektori tavapärasest väiksem puhaskasum.

Fondivalitsejatele seatud usaldatavusnõudeid täitsid esimese kvartali lõpus kõik turuosalised. Sektori omavahendite nõude kaetus kasvas eelmise kvartali 511%-lt 524-%ni.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Fondivalitsejate sektor püsib kasumlik, viimasel kahel aastal on suudetud kasvatada nii kasumeid kui ka omakapitali tootlikkust.
  • Koondbilansis on suur osakaal likviidsetel varadel.
  • Sektori omavahendite nõue on kaetud viiekordselt.