Investeerimis- ja pensionifondide sektori I kvartali 2018 ülevaade

2018. aasta esimeses kvartalis ühines Trigon Uus Euroopa Fond Trigon New Europe Fondiga ning LHV Pensionifond Intress Pluss ühines LHV Täiendava Pensionifondiga. Seega tegutses esimese kvartali lõpus Eestis 44 avalikku investeerimis- ja pensionifondi. Tegutsevatest fondidest enam kui pooled olid pensionifondid (32).

Avalike fondide varade maht kasvas esimeses kvartalis eelmise kvartaliga võrreldes 1% võrra ja moodustas 4,43 miljardit eurot.

 

Põhinäitajad

IV kvartal 2017 Muutus I kvartal 2018
Avalike fondide varade maht 4,37 mld € 4,43 mld €
II samba fondide osakaal 83,3% 83,4%
Avalike fondide osakuomanike arv 800 192 797 198
Tegutsevate avalike fondide arv 46 44

Suurimad fondiliigid on endiselt ülekaalukalt kohustuslikud pensionifondid, mis moodustavad 83% avalike fondide varade mahust. Neile järgnevad aktsiafondid (10%), avalikud kinnisvarafondid (4%) ja vabatahtlikud pensionifondid (3%).

Fondivalitsejate turujaotuses olulisi muudatusi esimeses kvartalis ei olnud. Suurim turuosa kuulus jätkuvalt AS Swedbank Investeerimisfondidele (40%), järgnesid AS LHV Varahaldus (25%) ja AS SEB Varahaldus (17%).

Avalike fondide osakuomanike arv vähenes esimeses kvartalis 2994 võrra, ulatudes märtsi lõpus 797 198-ni*. Osakuomanike arvu vähenemine toimus peamiselt kohustuslikes pensionifondides.

Kohustuslike pensionifondide investeerimisportfellis on aastaga toimunud märkimisväärsed muutused – pensionifondid eelistavad läbi teiste fondide investeerimise asemel investeerida otse aktsiatesse ja võlakirjadesse. Selliste investeeringute osakaal oli esimese kvartali lõpus 66%. Investeeringud läbi teiste fondide kasvasid kvartaliga 31%-lt 32%-ni. Tähtajaliste hoiuste ja arvelduskontode osakaal vähenes 4%-lt 2%-ni.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Esimeses kvartalis püsis kohustuslike pensionifondide eelistus investeerida otse aktsiatesse ja võlakirjadesse, mis viitab senise investeerimisstrateegia muutumisele ning fondivalitsejate aktiivsemale fondijuhtimisele.
  • Investeeringud Eesti emitentide väärtpaberitesse (aktsiad ja võlakirjad) moodustasid 7,8% kohustuslike pensionifondide koondportfellist. Aasta tagasi oli see näitaja 2,3%.
  • Alates 2018. aasta esimesest kvartalist Eesti fondisektoris enam avalikke võlakirjafonde ei ole.

* Osakuomanike arv koosneb kõigist fondide osakuomanikest, mistõttu võivad mitmeid fondiinvesteeringuid omavad füüsilised ja juriidilised isikud statistikas kajastuda enam kui ühe korra.