Investeerimisühingute sektori I kvartali 2018 ülevaade

2018. aasta esimeses kvartalis lisandus turule uus investeerimisühing AS Redgate Capital. Eestis tegutses seega kvartali lõpu seisuga neli investeerimisühingut senise kolme asemel.

Klientide varade maht, mida siinsed investeerimisühingud haldavad, vähenes esimese kvartaliga 4% võrra ning oli 886 miljonit eurot. Kuna investeerimisühingud tegutsevad enamasti piiriüleselt, kuulus valdav enamik klientide varadest mitteresidentidest klientidele.

Põhinäitajad

IV kvartal 2017 Muutus I kvartal 2018
Klientide varade maht 926 mld € 886 mld €
Investeerimisühingute varade maht 49 mln € 52 mln €
Likviidsuskattekordaja 796% 824%
Kasum/kahjum 0,7 mln € 2,4 mln €
Neto teenustasutulud 4,8 mln € 7,2 mln €
Omakapitali tootlikkus 14,6% 21,2%
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv 32,4% 33,7%

 

Investeerimisühingute tururiskipositsioonid püsivad kõrgel tasemel, sest investeerimisühingud kauplevad aktiivselt bilansiväliste instrumentidega. Tururiskipositsioonid kokku ulatusid 49 miljoni euroni. 96% tururiskivaradest moodustas valuutarisk.

Tulenevalt investeerimisühingute riskiprofiilist on Finantsinspektsioon kehtestanud kõrged täiendavad kapitalinõuded, mille eesmärk on tagada, et investeerimisühingud hoiaksid riskide katteks piisavalt omavahendeid.

Investeerimisühingud olid kvartali lõpus piisavalt kapitaliseeritud. Sektori keskmine esimese taseme põhiomavahendite suhtarv oli 33,7%.

Kõik investeerimisühingud täitsid ka likviidsuskattekordaja (LCR) nõuet suure varuga, sektori keskmine näitaja oli 824%.

Investeerimisühingute esimeses kvartalis teenitud kasum ja kogutulud olid eelmise kvartaliga võrreldes oluliselt suuremad. Kvartalikasum küündis 2,4 miljoni euroni ja netotulu 7,1 miljoni euroni. Kasumlikkusele avaldas positiivset mõju kõrge kauplemistulu.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingute kvartalikasum kasvas märkimisväärselt tänu heale kauplemistulemile.
  • Investeerimisühingute peamised riskid tulenevad ärimudelist, mis on ülesehitatud kõrgema tururiski võtmisele.
  • Oluliseks riskiteguriks tuleb pidada normidele mittevastavuse riski. Kuivõrd investeerimisühingud pakuvad oma teenuseid arvukates jurisdiktsioonides ning neile kehtiv regulatsioon on oma keerukuse poolest võrdväärne pankade omaga, eksisteerib kõrgendatud oht, et ei suudeta olla vastavuses erinevate riikide õigusaktide nõuetega.