Investeerimisühingute sektori IV kvartali 2017 ülevaade

2017. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis kolm investeerimisühingut.

Investeerimisühingute tururiski-positsioonid püsivad kõrgel tasemel, sest investeerimisühingud kauplevad aktiivselt tururiski kandvate bilansiväliste instrumentidega. Tururiskipositsioonid kokku ulatusid 55 miljoni euroni. Tegu on väga kõrge riskitasemega, mis moodustab 127% sektori omavahenditest. 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2017 Muutus IV kvartal 2017
Klientide varade maht 0,95 mld € 0,93 mld €
Investeerimisühingute varade maht 53 mln € 49 mln €
Likviidsuskattekordaja 343% 796%
Kasum/kahjum 3 mln € 0,7 mln €
Neto teenustasutulud 6,4 mln € 4,8 mln €
Omakapitali tootlikkus 17,6% 14,6%
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv 30,6% 32,4%

 

Neljanda kvartali jooksul positsioonide maht oluliselt ei muutunud, kuid riskipositsioonide struktuuris vähenes aktsiariski osakaal ja suurenes valuutariski oma. 

Neljandas kvartalis oli investeerimis-ühingute kasumlikkus kõige väiksem. Kvartaliga teeniti 0,7 miljonit eurot kasumit, mida on 77% võrra vähem kui kolmandas kvartalis. Kasumi langus oli tingitud madalamast kasumist kauplemisportfellilt. See näitab, et sektori tururiski tase on kõrge ning selle mõju väga volatiilne.

 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingute tururisk on kõrge ning selle võtmine mõjutab oluliselt investeerimisühingute kasumlikkust.
  • Investeerimisühingute kvartalikasum langes märkimisväärselt, samal ajal paranesid kapitaliseerituse näitajad. 
  • Sektori niigi tugev likviidsuspositsioon on veelgi paranenud. Likviidsete vahendite osakaal varades suurenes 75%ni. 
  • Lisaks tururiskile on suureks riskiks ka piiriülese tegevusega kaasnev vastavusrisk. Kuivõrd investeerimisühingud pakuvad oma teenuseid arvukates jurisdiktsioonides ning neile kehtiv regulatsioon on oma keerukuse poolest võrdväärne pankade omaga, eksisteerib kõrgendatud oht, et ei suudeta olla vastavuses erinevate riikide õigusaktide nõuetega. Mitteresidentide teenindamisega võivad lisaks kaasneda rahapesualased riskid.