Kahjukindlustussektori II kvartali 2017 ülevaade

Eesti kahjukindlustusseltsid kogusid 2017. aasta teises kvartalis kindlustusmakseid 123 miljoni euro ulatuses ehk 4% rohkem kui esimeses kvartalis. Aasta esimese kahe kvartaliga koguti kindlustusmakseid 241 miljonit eurot ehk 11,9% rohkem kui 2016. aasta samal perioodil. 

Maksete maht suurenes esimesel poolaastal kõikide kindlustusseltside puhul, v.a D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus. Esinenud kahjunõuete maht on samuti suurenenud, moodustades esimesel poolaastal 129 miljonit eurot.

Põhinäitajad

I kvartal 2017 Muutus II kvartal 2017
Kindlustusmaksete maht 118 mln € 123 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 65 mln € 64 mln €
Kindlustusseltside varade maht 689 mln € 705 mln €
Neto kombineeritud suhe 94,1% 88,5%
Kasum* 6 mln € 12 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 212% 214%

 

Kahjukindlustusseltside portfelli struktuuris toimus oluline muutus: mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse kindlustusmaksed ületasid teises kvartalis esimest korda kaskokindlustuse mahtusid. Selle üheks oluliseks põhjuseks oli liikluskindlustuse hinnatõus.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks koos siin tegutsevate välisfiliaalidega kujunes 2017. aasta esimesel poolel 165 miljonit eurot (kasv 10,5%). Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega oli nii teises kvartalis kui ka esimesel poolaastal tervikuna madalam kui eelmise aasta samadel perioodidel. Kahjusuhe langes esimese poolaasta jooksul pisut rohkem kui 2 protsendipunkti ja kulusuhe ligi 1 protsendipunkti võrra. 

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on veelgi paranenud. Solventsuskapitalinõue, mis kajastab Solventsus II raamistiku järgi kindlustusandja tegelikku riskiprofiili, on sobivate omavahenditega kaetud.  Nõude kaetus kerkis teises kvartalis esimese kvartali 212%lt 214%ni. Nõuet täidavad kõik kahjukindlustusseltsid. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Keskkond soodustab kahjukindlustusturu kasvu. Suhteliselt kiire majanduskasv Balti riikides on mõjutanud ka kahjukindlustuse turumahu märkimisväärset suurenemist. Lisaks eratarbimise kasvule on selle üheks põhjuseks ka hinnatõus nii liiklus- kui ka kaskokindlustuses.
  • Eesti kahjukindlustusturul kasvab endiselt välisfiliaalide osatähtsus, mis tekitab sektoris hinnakonkurentsi.
  • Kindlustusseltside kogutud liikluskindlustuse kindlustusmaksed ületasid teises kvartalis esimest korda kaskokindlustuse mahtusid.
  • Ligi pool ehk 47% kindlustusmaksetest kogutakse väljaspool Eestit.
  • Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on veelgi paranenud, ületades kahekordselt kehtestatud normatiivi.
  • Välisgrupid on oma tegevust Eestis reorganiseerimas. D.A.S. Õigusabikulude Kindlustus AS ja ERGO Insurance SE ühinesid.
  • Kindlustusseltsid esitasid esimest korda avaliku solventsuse ja finantsseisundi aruande, mis peaks võimaldama neil oma tegevust samade nõuete alusel teiste kindlustusseltsidega võrrelda ning andma samaväärset teavet ka kolmandatele osapooltele.

* Sektori kasum on võetud kindlustusseltside avalikest teise kvartali vahefinantsaruannetest.