Kahjukindlustussektori III kvartali 2017 ülevaade

Eesti kahjukindlustusseltsid koos oma filiaalidega kogusid 2017. aasta kolmandas kvartalis kindlustusmakseid 122 miljoni euro ulatuses ehk ühe protsendi võrra vähem kui teises kvartalis. Aasta esimese kolme kvartali kokkuvõttes on maksete maht siiski üpris kiiresti kasvanud. Üheksa kuuga koguti makseid 363 miljonit eurot ehk 13,8% rohkem kui 2016. aasta samal perioodil. Mahtude sedavõrd kiiret kasvu toetas nii tarbimise kasv majanduse elavnemise läbi kui ka tariifide tõus. Maksete maht on suurenenud kõikidel kindlustusseltsidel. 

Põhinäitajad

II kvartal 2017 Muutus III kvartal 2017
Kindlustusmaksete maht 123 mln € 122 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 64 mln € 76 mln €
Kindlustusseltside varade maht 705 mln € 734 mln €
Neto kombineeritud suhe 88,4% 88,4%
Kasum* 12 mln € 14,6 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 214% 221%

 

Esinenud kahjunõuete maht moodustas kolmandas kvartalis 76 miljonit eurot ehk 16% rohkem kui teises kvartalis. Kolme kvartali kokkuvõttes oli kahjunõudeid kokku 205 miljoni euro eest ehk ligi kümnendiku võrra enam kui eelneva aasta samal perioodil.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks koos siin tegutsevate välisfiliaalidega kujunes kolmanda kvartali lõpuks 249 miljonit eurot. 
Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega oli aasta 9 kuu lõikes madalam kui eelmise aasta samal perioodil, moodustades 90,2%. Turg tervikuna on tehnilises kasumis ehk kombineeritud suhe oli alla 100%. Tehnilist kahjumit teenitakse vaid liikluskindlustuses.

Kahjukindlustusseltsid teenisid aasta esimese üheksa kuuga 32,2 miljonit eurot kasumit. Vaatamata ärimahu suhtelisele väiksusele on kahjukindlustus kasumi suuruselt teiseks sektoriks peale pangandust.

Valdav osa kasumist teenitakse endiselt kindlustustegevusega ning olulisimaks kasumiallikaks on varakindlustus. 

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on hea, kindlustusseltside solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega kerkis 2017. aasta teise kvartali 214%lt 221%ni. Nõuet täidavad kõik kahjukindlustusseltsid.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Tegevusloa sai kaks kahjukindlustuse filiaali. Telia Försäkring AB Eesti filiaal pakub seadmekindlustust ja If P&C Insurance Ltd (publ) Eesti filiaali tegevuseks on edasikindlustuse pakkumine. 
  • Eesti kahjukindlustusandjate kogutud kindlustusmaksete mahust suureneb Leedust kogutud kindlustusmaksete osakaal tänu Leedu turu kiirele kasvule – sealne kahjukindlustusturg on kasvanud aastaga enam kui viiendiku võrra.
  • Sõidukitega seotud kindlustusliikides on tariifid tõusnud kogu Baltikumis.
  • Kahjukindlustussektorile oli 2017. aasta üldjoontes positiivne: mahud kasvasid, kogukasum suurenes, kahjum liikluskindlustuses vähenes.

*Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.