Ülevaade Tallinna Börsi emitentide ühingujuhtimisest ja hea ühingujuhtimise tava aruannetest aastal 2017

Kokkuvõte

Börsiemitentidel on kohustus koostada iga majandusaasta kohta HÜT aruanne põhimõttel ,,täidan või selgitan“ ning lisaks tuleb esitada teavet börsiemitendi olulisemate ühingujuhtimise aspektide kohta. Finantsinspektsiooni ülevaade käsitleb börsiemitentide ühingujuhtimise aruandeid, mis on koostatud 2017. majandusaasta kohta ning 2017. aastal toimunud aktsionäride üldkoosolekuid. HÜT aruannet peavad koostama ainult hääleõigust andvate väärtpaberite emitendid ning seetõttu kajastab HÜT ülevaade kõiki emitente kes olid 2017. aasta lõpu seisuga noteeritud Tallinna Börsil, lisaks on ülevaatesse lisatud Tallinna Sadam kuna emitent koostas 2017. aasta kohta HÜT-i aruande,  Tallinna Sadama aktsiad noteeriti Tallinna Börsil 13.06.2018.

Kokkuvõtlikult saab öelda HÜT-i täitmise kohta seda, et kõik börsiemitendid on viidanud HÜT ile, mida emitent rakendab ning kõikidel emitentidel on ülevaade selle kohta, kuidas on HÜT i rakendanud. Mõni emitent on esitanud põhjalikuma ülevaate HÜT-i täitmise kohta ning mõni vähem põhjalikuma, kuid üldjoones on kõik emitendid vähemalt enamusi HÜT-i soovitusi enda HÜT ülevaadetes kajastanud. HÜT-i täitmisel esinesid järgnevad puudused:

  • paljud emitendid esitavad teavet valikuliselt, mitmed emitendid märgivad teatud põhimõtete täitmist, kui tegelikkuses põhimõtet ei ole järgitud;
  • mitmed emitendid on märkinud, et kõik HÜT i aruandes mitte käsitletud punktid on täidetud, kui tegelikkuses on veel HÜT põhimõtteid mida ettevõte ei järgi, kuid HÜT aruandes ei ole ettevõte mittejärgimist avalikustanud ega selgitanud;õ
  • enamus emitentidel on puudu põhjalik ja argumenteeritud selgitus selle kohta, miks emitent ei järgi HÜT i. Osade põhimõtete mittejärgimist selgitatakse põhjalikult, teiste põhimõtete mittejärgimist ei selgitata üldse;
  • juhtimis- ja järelevalveorganite ning nende komisjonide koosseisu ja töökorralduste kirjeldust on mitmel emitendil kirjeldatud minimaalselt, ainult ühe lausega, mõni emitent on jätnud kirjeldamata näiteks auditikomitee tegevuse;
  • emitendid ei avalda erinevatel põhjustel juhatusele, nõukogule ega audiitorile makstud tasusid ning tasude maksmise põhimõtteid. Makstud tasu ega tasude maksmise põhimõtteid ei avaldata isegi juhul, kui nõue tuleneb seadusest. 
  • aktsionäridele esitatakse üldkoosoleku eel puudulik informatsioon, samuti ei viida üldkoosolekut läbi lähtudes HÜT i soovitustest. Mitmel emitendil puudub teave selle kohta, kus saab tutvuda üldkoosoleku eel esitatud küsimustega, samuti esitatakse osa üldkoosolekut puudutavast informatsioonist suuliselt ja seetõttu ei saa antud informatsiooniga üldkoosoleku eel tutvuda. Mitmed emitendid ei esitata nõukogu liikmete valimisel informatsiooni nõukogu liikmete kohta. Üldkoosoleku läbiviijaks ei valita selleks sobivat isikut, samuti ei osale üldkoosolekul kõik HÜT i järgi soovitatud inimesed.

Lisaks praegu kehtivatele ühingujuhtimise reeglitele analüüsimine täiendavalt emitente tulevikus kehtima hakkavate nõuete vastu. Käesoleval aastal toimuvad olulised muudatused ühingu üldjuhtimise valdkonnas börsiemitentidele seoses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga (EL) 2017/828 (edaspidi aktsionäride direktiiv), mis soodustab aktsionäride kaasamist. Aktsionäride direktiivi sätted tuleb üle võtta hiljemalt 10. juuniks 2019, Eestit puudutavad konkreetsed muudatused selguvad VPTS-i muudetud sätete vastuvõtmisel.

Peamiselt muutub emitentide jaoks see, et teatud nõuded, mis enne olid kajastatud HÜT is, on nüüd kajastatud ka VPTS is, samuti muutuvad teatud nõuded konkreetsemaks, juhtide ring laieneb ning edaspidi kaasab nõukogu liikmeid lisaks juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmetele. Muudatused puudutavad peamiselt juhtide tasustamisaruande sisu ning juhtide tasude avalikustamise korda, lisatakse seotud isikute tehinguid käsitlevaid sätted. Senini pole mitmed emitendid antud punkte käsitlevaid HÜT sätteid väga põhjalikult täitnud, samuti on emitente kes ei ole antud punkte üldse täitnud.