27 laenuandjat on saanud krediidiandja ja -vahendaja tegevusloa

22.03.2016

Esmaspäeva, 21. märtsi seisuga on Finantsinspektsioon väljastanud 27 krediidiandja ja  -vahendaja tegevusluba. Kokku moodustab loa saanud ettevõtjate tarbimislaenu portfell 80% kõikidest taotluse esitanud ettevõtjate koguportfellist. Tegevusloa saanud laenuandjate nimekiri on kättesaadav Finantsinspektsiooni veebilehel.

Alates 21. märtsist 2016 on Eestis tegutsevad krediidiandjad allutatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla ning teenusepakkujad peavad omama kas krediidiasutuse või krediidiandja ja  -vahendaja tegevusluba. Ilma tegevusloata laenude väljastamine ja vahendamine ei ole lubatud. Ettevõtjad, kes peale 21. märtsi uusi laene ei plaani väljastada, ei ole tegevusloa taotlemine vajalik ning neil on võimalus oma olemasolevad lepingud ilma tegevusluba omamata lõpuni teenindada.

„Valdava osa tarbijakrediidituru ühetaoline reguleerimine ja turuosaliste üle järelevalve tegemine on eelduseks ausale konkurentsile, laenuandjate õiguspärasele tegutsemisele ja paremale laenuvõtjate kaitsele, kus laenu ei saa inimesed, kes seda eos ei ole võimelised teenindama. Samas on selge, et uus raamistik ei ole võluvits kõikide võimalike kerkivate erimeelsuste ärahoidmiseks laenuvõtjate ja -andjate suhetes,“ rääkis Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Finantsinspektsioonile on praeguseks kokku esitatud 70 krediidiandja tegevusloa taotlust. Puudulike materjalide tõttu on jäetud läbi vaatamata 10 taotlust, tagasi on võetud 1 taotlus. Paljud krediidiandjad esitasid oma taotluse hilinemisega, et tegevusload 21. märtsiks kätte saada. Hetkel on Finantsinspektsioonis menetluses 32 taotlust ning järelevalve viib menetlused lõpuni seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Need krediidiandjad või -vahendajad, kes on oma taotlused esitanud enne 1. jaanuari 2016 ja hiljemalt 21. märtsil 2016 ning kelle taotluse osas ei ole Finantsinspektsioon veel otsust teinud, võivad oma tegevust jätkata, kuid uusi laene kuni tegevusloa saamiseni väljastada ei tohi. 

Tegevusloa- ja järelevalvemenetluse käigus hindab Finantsinspektsioon muuhulgas krediidiandja ja -vahendaja organisatsiooni ülesehitust ja rahastamismudelit, vastutusalade määramist, krediidiandja aruandlust ja selle läbipaistvust, olulist osalust omavate isikute ning juhtide sobivust ning oskusi, samuti sisereeglite asjakohasust ja piisavust, sisekontrolli süsteemide olemasolu ja toimist ning palju muud.

Tegevusloa saanud ettevõtete üle hakkab Finantsinspektsioon teostama regulaarset riskipõhist järelevalvet, keskendudes eelkõige vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise seirele. Inspektsioon hakkab laenuandjatelt koguma regulaarselt aruandlust, samuti infot muudatuste kohta protseduurides, juhtorganites ja omanikeringis. Finantsinspektsioon teeb krediidiandjate üle järelevalve teostamisel vajadusel tihedat koostööd Prokuratuuri ja Tarbijakaitseametiga. Ettevõtjad, kes seaduse nõudeid eiravad, riskivad tegevusloast ilma jäämisega.

Kõik krediidiandjad ja krediidivahendajad on leitavad Finantsinspektsiooni veebilehelt.

Veel uudiseid