Aasta algusest rakendus Euroopa kindlustusandjatele uus järelevalveraamistik Solventsus II

08.01.2016

Kindlustussektorile suunatud uute Euroopaüleste järelevalveliste nõuete (Solventsus II) peamine eesmärk on kaitsta kindlustusvõtjate huve. Solventsus II kehtestatakse lisaks riskipõhisele solventsuskapitalinõudele uued nõuded kindlustusandjate juhtimissüsteemidele ja riskipõhisele järelevalvele. Eesti rakendab Solventsus II reguleeriva direktiivi läbi uue Kindlustustegevuse seaduse.

„Kindlustusvaldkonna uut järelevalveraamistikku on Euroopa tasandil ettevalmistatud juba alates 2000. aastate algusest. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide järelevalve (EIOPA) juhtimisel ning kõikide Euroopa kindlustusjärelevalvete osalusel valminud regulatsiooni loomisse on teiste hulgas olnud kaasatud ka Eesti kindlustusandjad,“ rääkis Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. „Meie kindlustusseltsid on uute standardite kasutuselevõtuks hästi ettevalmistunud ning ma usun, et Solventsus II direktiivi rakendamine läheb sujuvalt,“ lisas Kessler.

„Kuigi Solventsus II näol on tegemist eeskätt uue järelevalveraamistikuga, tähendab selle rakendamine klientide jaoks senisest veelgi turvalisemaid teenusepakkujaid. Kliendid saavad olla kindlad, et solventsel kindlustusandjal on olemas sobivad vahendid, et täita oma kohustusi kindlustusvõtjate ees ning ühtlasi kaitsta end ootamatute riskide realiseerumisest tuleneva kahju eest,“ tõi Kessler välja uue raamistiku positiivse mõju kindlustusvõtjatele.

Solventsus II põhineb kolmel harmoniseeritud sambal:

  • Riskipõhine kapitalinõue (sh varade ja kohustuste hindamine ühtsetel põhimõtetel);
  • Adekvaatne juhtimissüsteem (sh riskide juhtimine ja enda riskidest lähtuvalt kapitalinõude leidmine);
  • Avalikustamine ja aruandlus.

Solventsus II väljatöötamisel arvestati rahvusvaheliste arengutega riskipõhises järelevalves, aktuaarses teaduses ning riskide juhtimises. Solventsus II aluseks olevad eeldused vaadatakse uuesti üle 2018. aastal, et tehnilised eeldused oleksid kooskõlas kindlustustegevuse ja tegutsemiskeskkonna arengutega.

Solventsus II harmoniseeritud rakendamist tagab kolmetasemeline regulatsioon. Lisaks seadusele reguleerib Solventsus II rakendamist Euroopa Komisjoni otsekohalduv delegeeritud määrus (EL) 2015/35 ja EIOPA Järelevalvenõukogu kinnitatud suunised ning Euroopa Komisjoni kinnitatud standardid.

Solventsus II teemaleht EIOPA kodulehel.

Veel uudiseid