Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA) määras e-kaubanduse kaardimaksetes tugeva autentimise rakendamise lõpptähtajaks 31. detsember 2020

21.10.2019

Teise maksedirektiivi alusel välja antud otsekohalduvas Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses 2018/389 (PSD2 RTS) on sätestatud tugeva autentimise (SCA - Strong Customer Authentication) kohustus kõikidele makseteenustele. Määrus ise jõustus 14.09.2019. 

Kuivõrd eriti e-kaubanduses toimivad makseteenused on oma olemuselt keerukad ja sõltuvad mitmest osapoolest, ulatudes üle riigipiiride ning ka väljaspoole Euroopa Liitu, käis EBA oma eelmises arvamuses EBA-Op-2019-06 välja võimaluse kehtestada e-kaubanduses toimuvatele kaardimaksetele teatav üleminekuaeg PSD2 RTS-is sätestatud tugeva autentimise kohustusele. Oluline on märkida, et nimetatud üleminekuaeg kehtib ainult e-kaubanduse valdkonnas toimuvatele kaardipõhistele maksetele, muudes makseteenuste valdkondades on kogu Euroopa Liidus kohustus rakendada tugevat autentimist alates 14.09.2019.

Eelmisel nädalal 16.10.2019 avalikustatud EBA uues arvamuses sätestati e-kaubanduse kaardipõhistele maksetele tugeva autentimise kehtestamise lõpptähtajaks 31.12.2020.

Veel uudiseid