Finantsinspektsioon kehtestas soovitusliku juhendi finantsnõustajate teadmiste ja pädevuste hindamiseks

16.05.2016

Finantsinspektsiooni juhatus kehtestas soovitusliku juhendina Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2016. aasta märtsis avaldatud suunised finantsnõustajate teadmiste ja pädevuste hindamiseks (ESMA/2015/1886).

Suuniste eesmärk on määratleda kriteeriumid finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID II) artikli 25 lõikes 1 nõutavate teadmiste ja pädevuste hindamiseks kooskõlas sama direktiivi artikli 25 lõikega 9.

Suunistega soovitakse aidata kaasa nende töötajate teadmiste ja pädevuste nõuete ühtlustamisele, kes nõustavad kliente investeerimisalal või pakuvad klientidele teavet finantsinstrumentide, investeerimishoiuste, investeerimisteenuste või kõrvalteenuste kohta. Suunistega kehtestatakse miinimumstandardid, mis aitavad ettevõtjatel täita kohustust tegutseda klientide parimates huvides ning pädevatel asutustel adekvaatselt hinnata, kuivõrd ettevõtjad neid kohustusi täidavad.

Suuniste kohaselt peaks ettevõtjad tagama, et asjaomaseid teenuseid osutavatel töötajatel on vajalikud teadmised ja pädevused, mis vastavad asjakohastele regulatiiv-, õigus- ja ärieetika nõuetele. Investeerimisnõustamist pakkuvate isikute teadmiste ja pädevuste tase ja sügavus peaks seejuures vastama rangematele standarditele kui neil, kes pakuvad üksnes investeerimistoodete ja -teenuste teavet.

Suunised jõustuvad samal ajal koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiviga 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta riigisiseses õiguses. Direktiivi MiFID II kohaldamise alguse kuupäevana on ette nähtud 3. jaanuar 2017, kuid Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku lükata selle direktiivi paketti kuuluvate õigusaktide kohaldamise kuupäev edasi ühe aasta võrra, 3. jaanuarini 2018.

  • Suuniste avaliku kommenteerimise ingliskeelne lõpparuanne koos kommenteerimise tulemusel koostatud selgitustega on kättesaadavad ESMA lehel.

Veel uudiseid