Finantsinspektsioon täiendas vastutustundliku laenamise nõudeid

19.01.2016

Finantsinspektsiooni juhatus kehtestas soovitusliku juhendi „Vastutustundliku laenamise nõuded“ uue versiooni, mis kohaldub lisaks pankadele ka teistele tarbijakrediidi teenuse osutajatele. Muudatused on tingitud 2015. aastal jõustunud krediidiandjate ja -vahendajate seadusest.

"Vastutustundliku laenamise nõuete rakendamine krediidiandjatele ja -vahendajatele on üheks sammuks tarbijakrediidi turu allutamisel ühetaolistele reeglitele", sõnas Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Juhendis on täiendatud vastutustundliku laenamise nõudeid ning juhend hõlmab Euroopa Pangandusjärelevalve poolt 19. augustil 2015 avaldanud suuniseid:

  • „Euroopa Pangandusjärelevalve suunised. Krediidivõimelisuse hindamine“ (EBA/GL/2015/11) ja
  • „Euroopa Pangandusjärelevalve suunised. Võlgnevused ja turule pääsu piiramine“ (EBA/GL/2015/12).

Mõlemad Euroopa Pangandusjärelevalve suunised käsitlevad muu hulgas tulevikustsenaariumeid, millega krediidiandja või -vahendaja peab arvestama, hinnates tarbija võimet täita krediidilepingust tulenevaid kohustusi ning nõudeid seoses makseraskustesse sattunud tarbijatega.

Juhendi uus versioon jõustub 21. märtsil 2016. Samast kuupäevast peavad krediidiandjad ja -vahendajad omama teenuse osutamiseks Finantsinspektsiooni tegevusluba.

Veel uudiseid