Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses

26.03.2016

Taani finantsjärelevalveasutus (Finanstilsynet) avaldas 21. märtsil 2016 kokkuvõtte Danske Bank grupis läbiviidud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid käsitleva kontrolli tulemustest. Kokkuvõttes tuuakse välja Danske Bank grupis kontrolli käigus tuvastatud puudused. Muu hulgas mainitakse kokkuvõttes ka Eestis tegutseva Danske Bank A/S Eesti filiaali tegevust puudutavaid asjaolusid.

Tagamaks nii Taani kui ka Eesti finantsjärelevalve koordineeritud tegevuse, subjektide klientide ja avalikkuse huvide kaitse ja ühetaolise informeerimise, otsustas Finantsinspektsioon avaldada teavet Danske Bank A/S Eesti filiaalis läbiviidud järelevalvemenetluse kohta.

Finantsinspektsioon viis 2014. aasta keskpaigas Danske Bank A/S Eesti filiaalis läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete kohaldamist käsitleva põhjaliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tegi Finantsinspektsioon Danske Bank A/S Eesti filiaalile 15. juulil 2015 ettekirjutuse, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega. Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine.

Finantsinspektsioon teavitas Taani järelevalvet kohapealsete kontrollide läbiviimise kavatsusest, tulemustest ja ning ettekirjutuse tegemise faktist.

Taani järelevalve tegevus hõlmas kogu Danske Bank gruppi, mitte ainult Eesti filiaali, kogu gruppi hõlmanud kontrolli kokkuvõte avaldati 21. märtsil 2016.

Danske Bank A/S Eesti filiaal suhtus täie tõsidusega kohapealsete kontrollide käigus tuvastatud puudustesse ning on igakülgset koostööd tehes võtnud tarvitusele meetmeid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Veel uudiseid