Eesti finantsteenuste turg 31. detsember 2015 seisuga

2014. aastaga võrreldes kasvas klientide hoiuste koondmaht 2015. aastal 4% ehk 657 miljoni euro võrra, kusjuures kasv toetus nõudmiseni ja üleööhoiustele (lisandus 1,4 miljardit eurot). Tähtajaliste hoiuste maht aga vähenes, 0,7 miljardi euro võrra. Klientide hoiuste koondmaht oli 2015. aasta lõpus kokku 15,5 miljardit eurot.

Pankade laenuportfellide koondmaht kasvas 2015. aastal 5% ehk 0,8 miljardi euro võrra . 2015. aasta lõpu seisuga oli pankade koondlaenuportfelli suuruseks 16,3 miljardit eurot. Investeerimisteenuste valdkonna areng oli erisuunaline.

Pensionifondide koondvarade maht kasvas aastaga 18%, teiste Eestis registreeritud investeerimisfondide (v.a pensionifondide) oma 6%. Investeeringud välisfondidesse vähenesid aga 2015. aastal 29%, investeerimisriskiga elukindlustuse (IRE) lepingute alusel laekunud kindlustusmaksete maht 4% ja individuaalportfellide koondmaht 38%.

Kokkuvõttes vähenes 2015. aastal säästmisele ja investeerimisele suunatud finantsteenustesse – sh IRE tooted, investeerimisfondid, pensionifondid, individuaalportfellid, muud finantsinstrumendid, tähtajalised ja säästuhoiused ning investeerimis- ja muud hoiused – paigutatud varade maht 4%, aasta lõpuks 9,695 miljardi euroni (2014. aasta lõpus oli 10,127 miljardit eurot).

Arvelduskontodel hoitavate vahendite maht kasvas aga aastaga 13%, detsembri lõpuks 12 miljardi euroni. Kindlustusmaksete maht elukindlustuses kasvas 2015. aastal 3%, 83 miljoni euroni. Laekunud kindlustusmaksete maht kahjukindlustuses kasvas 7%, 280 miljoni euroni. Kuna finantsvarade maht 2015. aastal endiselt kasvas, olid Eesti residentidest eraisikute finantsvarad suuremad kui nende kohustused. Eesti residentidest eraisikute finantsvarade maht oli 2015. aasta lõpus 9,2 miljardit eurot, aga finantskohustuste jääk 7,3 miljardit eurot. Eesti residentidest eraisikute neto finantsvarade maht kasvas seega aastaga 1,3 miljardilt eurolt 1,9 miljardi euroni. 

Võttes arvesse rahvaarvu6 oli Eesti residendist eraisiku varade maht 2015. aasta lõpus keskmiselt 6997 eurot, laenude maht 5538 eurot. Eraisiku keskmine neto finantsvarade maht oli seega 1459 eurot (2014. aasta lõpus 1014 eurot). 

Eesti finantsteenuste turu ülevaate PDF versioon

Turuülevaade ISSUU platvormil