Elukindlustuse sektori I kvartali 2019 ülevaade

Eesti turul tegutses 2019. aasta esimeses kvartalis kolm elukindlustusseltsi, kellest kahel on filiaalid ka Leedus ja Lätis.

Põhinäitajad

IV kvartal 2018 Muutus I kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 70 mln € 63 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 31 mln € 32 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,07 mlrd € 1,15 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 765 mln € 817 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 14,6% 13%
Solventsuskapitalinõude kaetus 157% 165%

 

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2019. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 63,3 miljoni euro ulatuses ehk 9% vähem kui 2018. aasta neljandas kvartalis.  Võrreldes 2018. aasta esimese kvartaliga kasvas maksete maht 7% võrra.

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

Elukindlustusseltsidel esines esimeses kvartalis kahjunõudeid 31,7 miljoni euro ulatuses. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses, 16,5 miljoni euro väärtuses ehk enam kui pool kõigist kahjunõuetest, sellele järgnesid kasumiosalusega tooted ja ravikulude kindlustus.

Elukindlustuse turuosades bilansimahu alusel ei ole muutusi, jätkuvalt on turuliider Swedbank Life Insurance SE, 55% ning talle järgnevad Compensa Life Vienna Insurance Group SE, 29% ja AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus, 16%.

Elukindlustusseltside varade maht kasvas esimeses kvartalis 7,5% ehk 1,07 miljardilt eurolt 1,015 miljardi euroni, kasvasid kõigi kolme seltsi varad vahemikus, kasvud jäid vahemikku 5,4-8,3%. 

Suurima osakaalu varadest moodustavad investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara, 51% ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid, 43%. Kohustustest moodustavad investeerimisriskiga elukindlustuse kohustused 45%, muud tehnilised eraldised 26% ja varade ülejääk kohustusest 26%. Kvartaliga ei ole varade ja kohustuste struktuuris olulisi muutusi toimunud.

Esimese kvartali kulude suhe netokindlustusmaksetesse vähenes 2018. aasta näitajaga võrreldes 1,6 protsendipunkti, kuid tegemist on näitajaga, mida jälgitakse aasta arvestuses, seega ühe kvartali andmete põhjal järeldusi veel teha ei saa.

Elukindlustusseltside solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli 2019. aasta esimeses kvartalis 165%. Nõuet täidavad kõik elukindlustusseltsid. 

Peamised arengusuunad 

  • Madal intressikeskkond on elukindlustusesektorile jätkuvalt peamiseks riskiks.
  • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) plaanib regulatiivse keskkonna muudatust, mis võib mõju avaldada kindlustusandja kapitaliseeritusele, kuna tuleviku kasumi arvestamisel omavahenditesse on plaanis seada piiranguid.