Elukindlustuse sektori II kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta teise kvartali seisuga 3 elukindlustusseltsi, kellest kahel on filiaalid ka Leedus ja Lätis. 

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2018. aasta teises kvartalis kindlustusmakseid 56,1 miljoni euro ulatuses ehk 5% vähem kui 2018. aasta esimeses kvartalis. Võrdluses eelmise aasta teise kvartaliga on maksed kasvanud 6%, kui jätta välja  Mandatum Life kindlustusmaksed (selts ühines oma emaettevõtjaga 2017. aasta neljandas kvartalis ning tegutseb Balti riikides läbi Soome filiaalide). Eesti elukindlustusandjate filiaalidest Lätis ja Leedus koguti 67% kindlustusmaksetest. 

 

Põhinäitajad

I kvartal 2018 Muutus II kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 59 mln € 56 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 28 mln € 30 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,02 mld € 1,05 mld €
Kindlustuskohustuste maht 717 mln € 735 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 14,2% 15,2 %
Kasum 5,4 mln € 5,8 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 178 % 176 %

 

 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. 

Elukindlustusseltsidel esines teises kvartalis kahjunõudeid 30,1 miljoni euro ulatuses. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses, 14,9 miljoni euro väärtuses ehk pool kõigist kahjunõuetest, sellele järgnesid kasumiosalusega tooted ja ravikulude kindlustus.

Elukindlustusseltside tehnilistes suurustes ja riskides olulisi muutusi II kvartalis ei toimunud. Kohustuslikest  kogumispensionide lepingutest tulenevad kohustused moodustavad juba olulise osa (27%) kasumiosalusega elukindlustuse kohustustest, ehkki lepingute arv moodustas 7% kohustuslikke pensionilepinguid müüvate seltside kasumiosalusega elukindlustuse lepingutest. 

2017. aastal vastu võetud seaduse muudatus, mis võimaldab kohustuslikke pensionilepinguid müüa investeerimisriskiga elukindlustustoodete põhimõttel, ei ole veel turule toonud ühtegi sellise võimalusega toodet. 

Varade maht kasvas elukindlustuse sektoris teises kvartalis 2% ehk 1,02 miljardilt eurolt 1,05 miljardi euroni. Varade kasvu taga oli ühe turuosalise nõudmiseni hoiustel hoitav varade kasv, investeerimisriskiga elukindlustuse varade ja võlakirjade kasv. Elukindlustusandjate investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara moodustab 52% varadest. Suurem osa investeeringutest muude elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste katteks on tehtud fikseeritud intressimääraga väärtpaberitesse, moodustades 43% varadest. Varade ülejääk kohustusest on endiselt 26,8%. 

Elukindlustussektori solventsus-kapitalinõude kaetus langes mõnevõrra elukindlustusriski kasvust tulenevalt. Kindlustusseltside solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli 2018. aasta teise kvartali lõpuks 176%. Nõuet täidavad kõik elukindlustusseltsid. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Olulisi muutusi elukindlustussektori finantsnäitajates toimunud ei ole.
  • SEB Elu- ja Pensionikindlustuse omanik alustas oma Balti riikides asuvate tütarde ühendamise protsessiga.