Elukindlustuse sektori IV kvartali 2018 ülevaade

Eesti turul tegutses 2018. aasta lõpus kolm elukindlustusseltsi, kellest kahel on filiaalid ka Leedus ja Lätis.

Põhinäitajad

III kvartal 2018 Muutus IV kvartal 2018
Kindlustusmaksete maht 55 mln € 70 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 26 mln € 31 mln €
Kindlustusseltside varade maht 1,07 mlrd € 1,06 mlrd €
Kindlustuskohustuste maht 747 mln € 764 mln €
Kulude suhe netokindlustusmaksetesse (kumulatiivne) 15,2% 14,6€
Solventsuskapitalinõude kaetus 175% 155%

 

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2018. aasta neljandas kvartalis kindlustusmakseid 69,9 miljoni euro ulatuses ehk 26% rohkem kui kolmandas kvartalis. Aasta lõpus tehakse tavapärasest suuremaid makseid kogumistoodetesse, mistõttu oli ka kindlustusmaksete maht tavalisest suurem. 

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustasid jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus.

Elukindlustusseltsidel esines neljandas kvartalis kahjunõudeid 31,2 miljoni euro ulatuses. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses, 14,5 miljoni euro väärtuses ehk pool kõigist kahjunõuetest, järgnesid kasumiosalusega tooted ja ravikulude kindlustus.

Elukindlustusseltside varade maht neljandas kvartalis oluliselt ei muutunud, vähenedes kvartaliga 1% võrra ehk 1,06 miljardi euroni.
Suurima osakaalu varadest moodustasid investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara (51%) ja fikseeritud tulumääraga väärtpaberid (44%). Kohustustest moodustavad investeerimisriskiga elukindlustuse kohustused 45%, muud tehnilised eraldised 27% ja varade ülejääk 26%.

Varade ja kohustuste struktuuris vähenes neljandas kvartalis investeerimisriskiga elukindlustuse varade ja kohustuste osakaal ning samal ajal kasvas fikseeritud tuluga väärtpaberite ja muude tehniliste eraldiste osakaal. Investeerimisriskiga elukindlustuse varad ja kohustused vähenesid finantsturgudel toimunud languse tõttu aasta viimases kvartalis.

Kulude suhe netokindlustusmaksetesse vähenes veidi kõrgemate sissetulevate kindlustusmaksete tõttu.

Elukindlustusseltside solventsuskapitalinõude kaetus sobivate omavahenditega oli aasta lõpus 155%. Nõuet täitsid kõik elukindlustusseltsid. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Elukindlustusesektori peamine risk on jätkuvalt madal intressikeskkond, mis ei soosi elukindlustusandjaid, kel on klientide ees pikaajalised finantsgarantiiga kohustused.