Fondivalitsejate sektori II kvartali 2019 ülevaade

Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatavate varade maht jätkas kasvu, tõustes pea 7 mld euroni ja kasvades kvartaliga 3%. Esmakordselt juhtis kasvu väärtpaberiportfelli valitsemise äriliin (+9%), mis oli enne eelmist kvartalit väga pikka aega pidevalt langenud.

Väärtpaberiportfelli valitsemise äriliini osakaal on väike ja küündib hallatavate varade kogumahust vaid 2%-ni. 

Põhinäitajad

I kvartal 2019 Muutus II kvartal 2019
Hallatavate varade maht, sh
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid
6,75 mlrd €
5,31 mlrd €
6,96 mlrd €
5,48 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 10,2% 3,2%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 139 mln € 132 mln €
Kasum 5,1 mln € 3,4 mln €
Omakapitali tootlus 16% 13,9%
Omavahendite nõude kaetus 505% 485%

 

Fondivalitsemise äriliini maht kasvas 3,2% ning fondi vara investeerimise maht 1,9%. 2019. aasta esimese poolaastaga on hallatavate varade kogumaht tõusnud 12,3% ehk 760 mln euro võrra.

Fondivalitsejate bilansiliste varade maht langes teises kvartalis 132 mln eurole (–5% võrreldes eelmise kvartaliga) tulenevalt tulumaksukohustusest, mis tekkis eelmiste perioodide jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisest. Kogu sektoris langes jaotamata kasum 11,2 mln euro võrra ehk ligi 600 tuhat eurot enam kui eelmise aasta samal perioodil. 

Sektori 2019. aasta teise kvartali puhaskasum oli 3,3 mln eurot ja esimesel poolaastal kokku 8,4 mln eurot (2018. a esimesel poolaastal: 6,7 mln eurot). 

2019. aasta teise kvartali aastane omakapitali tootlikkus oli 13,9%, mis on 2 protsendipunkti madalam eelmise kvartali lõpu seisust. Kasumlikkus püsib heal tasemel.

Sektori omavahendite nõue oli teise kvartali lõpu seisuga täidetud 485% kaetusega, sealjuures täitsid kõik turuosalised omavahendite miinimumnõuet. Nõude kaetus langes teises kvartalis 20 protsendipunkti võrra, madalaimale tasemele alates 2016. aasta lõpust. Sektori omavahendid vähenesid eelmiste perioodide jaotamata kasumi väljamaksmise tõttu.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Fondivalitsejate sektor on kasumlik ja omakapitali tootlikkus hea.
  • Sektor on endiselt hästi kapitaliseeritud, kuigi omavahendite nõude kaetus on veidi langenud. Üksikud fondivalitsejad on sellele vaatamata teravdatud tähelepanu all.
  • Sektoris valitseb tugev poliitiline surve ning teadmatus lähituleviku suhtes, mis suurendab riske kohustuslike pensionifondi valitsejate jaoks.