Fondivalitsejate sektori III kvartali 2019 ülevaade

Fondivalitsejate sektori hallatavad varad ületasid 2019. aasta kolmandas kvartalis 7 miljardi euro piiri. Jooksva aastaga on hallatavate varade maht kasvanud kokku ligi 14%, mis on küll märkimisväärne tulemus, kuid ei ületa sellegipoolest ajaloolist parimat kasvu 2016. aastal.

Fondivalitsejate bilansiliste varade maht kasvas kolmandas kvartalis 132 miljonilt eurolt 135 miljonile eurole. 

Põhinäitajad

II kvartal 2019 Muutus III kvartal 2019
Hallatavate varade maht, sh
sh fondide varade maht (k.a. mitteavalikud fondid
6,95 mlrd €
5,48 mlrd €
7,08 mlrd €
5,67 mlrd €
Fondide turuväärtuse kvartalikasv 3,2% 5,67%
Fondivalitsejate bilansiliste varade maht 132 mln € 135 mln €
Kasum 3,4 mln € 5,6 mln €
Omakapitali tootlus 13,9% 14,8%
Omavahendite nõude kaetus 485% 474%

Sektori 2019. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 5,6 miljonit eurot, kumulatiivne kasum sealjuures 14 miljonit eurot, mis on libiseva aasta näidust ligi 1 miljonit eurot enam ning suuresti tulenev fondivalitsejate edukatest finantsinvesteeringutest.  

2019. aasta kolmanda kvartali aastane omakapitali tootlikkus oli 14,8%, mis on pea 1 protsendipunkt kõrgem eelmise kvartali lõpu seisust. Fondivalitsejate sektor on endiselt hea tootlusega ning piisavalt kapitaliseeritud.

Sektori omavahendite normatiiv oli kolmanda kvartali lõpu seisuga täidetud 474% kaetusega, mis on madalam eelmise kvartali näitajast. Kõik turuosalised täitsid usaldatavusnõudeid. Normatiivi kaetus langes kolmandas kvartalis 10 protsendipunkti võrra.

Investeerimisteenused on osade fondivalitsejate jaoks oluliseks äriliiniks

Kuigi sektoris tervikuna on fondide valitsemine peamine äritegevus, pakuvad turuosalised lisaks fondivalitsemisele ka muid varahaldusteenuseid, mis osade turuosaliste jaoks moodustavad olulise osa äritegevusest.