Investeerimisühingute sektori III kvartali 2019 ülevaade

Investeerimisühingute turul tegutseb viis turuosalist. Investeerimisühingute turg on väga kontsentreeritud. Kaks suurimat investeerimisühingut, Admiral Markets ja KIT Finance Europe, moodustavad 97% turu varade mahust.

Investeerimisühingute kasumlikkus paranes kolmandas kvartalis märgatavalt. Sektori brutotulud suurenesid kvartaliga 25% võrra seoses kauplemiselt teenitud tulu suurenemisega. Kauplemine õiglases väärtuses hinnatavate instrumentidega moodustab enamuse sektori tuludest. Kolmandas kvartalis andis kauplemine 81% kogu sektori tuludest.  Kvartali kasum suurenes eelmise kvartaliga võrreldes 2,4 korda. 

Põhinäitajad

II kvartal 2019 Muutus III kvartal 2019
Klientide varade maht 610 mln € 600 mln €
Investeerimisühingute varade maht 62 mln € 67 mln €
Kasum/kahjum 2,3 mln € 5,5 mln €
Brutotulud 11,8 mln € 13,6 mln €
Omakapitali tootlikkus (kumulatiivne, annualiseeritud) 8,7% 13,6%
CET1, konsolideeritud 27,79% 23,63%

Sektori omakapitali tootlikkus oli kolmanda kvartali seisuga 13,6%, mida võib lugeda tugevaks kasumlikkuseks. 

Investeerimisühingute sektori keskmine CET1 näitaja langes kvartali jooksul 27,79%-lt 23,63%-ni. Kapitaliseerituse langus oli seotud riskivarade kasvuga, mis omakorda tulenes omandatud tururiski positsioonide suurenemisest. 

Tururisk on investeerimisühingute äri keskmes

Investeerimisühingud omandavad tururiskipositsioone bilansis võlakirjainvesteeringute kujul ja bilansiväliselt tuletisinstrumentidega. Kolmanda kvartali lõpus omas sektor võlakirjainvesteeringuid 11 miljonit eurot ja need moodustasid 17% varadest. Võlakirju omandatakse likviidsusjuhtimise eesmärgil ja need on kõrge kvaliteediga. Kümnest suurimast investeeringust olid kõik AA ja kõrgema krediidireitinguga. 

Investeerimisühingud omandavad tuletisinstrumente klientide teenindamise käigus. Investeerimisühing maandab klientide tehingutest tulenevaid riske sooritades riskimaandavaid tehinguid teiste investeerimisühingute ja krediidiasutustega. Riski maandatakse tavaliselt osaliselt, jättes investeerimisühingule osa positsioonist kasumi teenimise eesmärgil. Seetõttu kaasnevad klientide tehingute vahendamisel olulises mahus tururiskipositsioonid, mis on oluliseks tulu- aga ka riskide allikaks.

Tururiskipositsioonide maht on suurenenud kvartaliga 29% ning ulatus 132 miljoni euroni. Tururiskiga positsioonid ületasid sektori omavahendeid 2,4 korda. Valuutarisk moodustas tururiskipositsioonidest 68%, aktsiarisk 22% ja kaubarisk 10%. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Investeerimisühingute tulud ja kasumlikkus on kvartalite lõikes suure muutlikkusega, siiski teenitakse keskmiselt aastas suurt kasumit.
  • Investeerimisühingud teenivad suure osa kasumist kauplemiselt tuletisinstrumentidega. See võimaldab teenida suurt kasumit, kuid tekitab ka riske, mis võivad kiiresti realiseeruda.