Kahjukindlustuse sektori I kvartali 2019 ülevaade

Eesti turul tegutses 2019. aasta esimeses kvartalis seitse kahjukindlustusseltsi ja kuus välisriigi kindlustusandja filiaali.

Põhinäitajad

IV kvartal 2018 Muutus I kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 140 mln € 156 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 77 mln € 88 mln €
Kindlustusseltside varade maht 834 mln € 883 mln €
Neto kombineeritud suhe 86,6% 91%
Kasum 15,6 mln € 16,6 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 200,7% 202,1%

 

Eestis registreeritud kahjukindlustusseltsid, kellest neljal on filiaalid Lätis ja Leedus, kogusid 2019. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 156 miljonit eurot.

Esinenud kahjunõuete maht oli 2019. aasta esimeses kvartalis  88 miljonit eurot ehk 20% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Eesti kahjukindlustusturu mahuks koos siin tegutsevate välisfiliaalidega oli 2019. aasta esimeses kvartalis 98 miljonit eurot. Filiaalide osakaal Eesti kahjukindlustuse turust moodustas 29%.

Kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe ehk kahjusuhe koos kulusuhtega on kasvanud 90,4%-ni. Siin tuleb arvestada sesoonsuse teguriga, kuna arvestatav osa kahjukindlustusandjate portfellist on seotud sõidukitega. Kulusuhe on jätkuvalt kerges langustrendis.

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2019. aasta esimeses kvartalis 16,6 miljonit eurot kasumit. Kuigi peamine kasumiallikas on endiselt kindlustustegevus, toetas esimese kvartali tulemit märkimisväärselt ka investeeringutelt teenitud kasum. Kõik kahjukindlustusseltsid olid esimesel kvartalil kasumlikud.

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on kvartaliga pisut tõusnud, ulatudes 202%-ni. Kui omavahendite summa on kasvanud kvartaliga tavapäraselt umbes 10 miljoni euro võrra, siis kapitalinõude kasv on olnud varasemate perioodidega võrreldes mõnevõrra tagasihoidlikum. Kapitalinõuded on täidetud kõikidel  kahjukindlustusseltsidel.

Peamised arengusuunad 

  • Kuigi kahjukindlustusseltside liikluskindlustuse tulemi osas oli 2018. aasta teises pooles märgata kasumlikkuse trendi langust,  teeniti 2019. aasta esimeses kvartalis antud liigis kasumit. Ka Eesti kahjukindlustuse turul oli liikluskindlustus esimeses kvartalis 1,7 miljoni euroga kasumis.