Kahjukindlustuse sektori II kvartali 2019 ülevaade

Eesti tegevusloaga kahjukindlustusseltsid koos Lätis ja Leedus asuvate filiaalidega kogusid 2019. aasta teises kvartalis kindlustusmakseid 148 mln euro väärtuses. Eestist kogutavate kindlustusmaksete kasv on olnud tagasihoidlikum kui Lätis ja Leedus ning Eesti kindlustusmaksete portfell moodustab alla poole kogumahust. 

Põhinäitajad

I kvartal 2019 Muutus II kvartal 2019
Kindlustusmaksete maht 156 mln € 148 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 88 mln € 81 mln €
Kindlustusseltside varade maht 883 mln € 875 mln €
Neto kombineeritud suhe 91% 85,9%
Kasum* 16,6 mln € 19,2 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 202,1% 203,3%

*Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Esinenud kahjunõuete maht oli 2019. aasta teises kvartalis 81 mln eurot ehk 6% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 

Eesti kahjukindlustusturu maht koos siin tegutsevate välisfiliaalidega oli 2019. aasta esimesel poolaastal 202 mln eurot. Välisfiliaalide turuosa Eestis on jätkuvalt 29%.

Kahjukindlustusseltside kulu- ja kahjusuhet koondav kombineeritud suhtarv, mis näitab kindlustustegevuse kasumlikkust, on teises kvartalis langenud 85,9%-ni. Kahjusus on langenud kõigis suuremates kindlustusliikides. Kombineeritud suhte paranemist toetab ka järk-järgult vähenev kulusuhe, mis langes teises kvartalis 28,8%-ni. 

Kahjukindlustusseltsid teenisid 2019. aasta teises kvartalis 19,2 mln eurot kasumit. Kasumlikkust toetab endiselt investeeringute tulem. Kõik kahjukindlustusseltsid olid esimesel poolaastal kasumlikud.

Kahjukindlustussektori kapitaliseeritus on kvartaliga tõusnud, ulatudes 203%-ni. Kapitalinõuded on täidetud kõikidel kahjukindlustusseltsidel.

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Kahjukindlustussektorit on viimase kahe aasta jooksul iseloomustanud mõõdukas kasumlikkuse paranemine , mida osalt selgitab hinnakonkurentsi mõningane raugemine liikluskindlustuses.