Kahjukindlustuse sektori II kvartali 2021 ülevaade

Teises kvartalis kasvas Eesti kahjukindlustusandjate kogutud kindlustusmaksete kogumaht 6,9% võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Kasvu põhjustas peamiselt madal võrdlusbaas, kuna just eelmise aasta teises kvartalis tabas kahjukindlustussektorit koroonakriisist ja piirangutest tingitud mahu vähenemine. Kogutud kindlustusmaksed on kasvanud kõikide suuremate kindlustusliikide arvestuses. Maht on eelmise aasta esimese poolaastaga võrreldes väiksem vaid õigusabikulude kindlustuses ja abistamiskulude kindlustuses, mis moodustavad kindlustusportfellist alla 1%1.

 

Põhinäitajad

I kvartal 2021 Muutus II kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 133 mln € 134 mln €
Esinenud kahjunõuete maht

77 mln €

81 mln €
Kindlustusseltside varade maht 817 mln € 839 mln €
Neto kombineeritud suhe 89,1% 87,9%
Kasum* 4,1 mln € 15 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 201,4% 203,5%

 

 

Esinenud kahjude kasv oli teises kvartalis veelgi suurem, ulatudes brutoarvestuses 23,2%ni; netoarvestuses oli kasv 13,1%. Põhjuseks oli siingi võrdlusbaasi madal tase, kuna eelmise aasta piirangute tagajärjel oli kahjude arv ja kogusumma väiksem. Ka kulude mahu kasv ületas teises kvartalis kindlustusmaksete mahu kasvu – netokulude maht oli 34 miljonit eurot ja kasv 10,8%.

Seetõttu oli erinevate näitajate muutuste tulemusena kahjukindlustusseltside kombineeritud suhe teises kvartalis aastavõrdluses kõrgem, ulatudes 87,9%ni. Kahjukindlustussektori kahjusuhe 58,9% pole varasematel aastatel teises kvartalis nii kõrge olnud. Kulusuhe ei liikunud esmakordselt langevas trendis ja selle suurus teises kvartalis oli 29%.

Kahjukindlustusseltsid teenisid teises kvartalis 15 miljonit eurot kasumit, millest valdav osa saadi kindlustustegevusest. Investeeringute tootlus jäi pigem tagasihoidlikuks. Investeeringutelt teeniti pisut üle 400 000 euro, mis teeb tootluseks 0,2%. Investeeringute struktuur on viimastel aegadel olnud muutumatu: pisut alla 80% moodustavad võlakirjad ja ligikaudu 20% investeeringutest hoiavad seltsid pangakontodel või deposiidis. Ülejäänud instrumentide osakaal jääb alla 1%.

Eesti kahjukindlustusturg on kasvufaasis: poolaasta seisuga on kogutud üle 200 miljoni euro kindlustusmakseid, mis tähendab, et üle mitme aasta on oodata edaspidiseks kvartaalseks preemiamahuks üle 100 miljoni euro. Pisut on viimastel kuudel paranenud reisikindlustuse müük, jäädes siiski kolmandiku võrra alla pandeemiaeelsele ajale. Liikluskindlustuse maht on jäänud peale eelmise aasta kevadist tariifide langust samale tasemele. Ülejäänud kindlustusliigid on kasvutrendiga.

Kõik kahjukindlustusandjad täitsid teise kvartali lõpu seisuga kapitalinõudeid. Sektori kapitaliseeritus kasvas tänu kasumlikkusele 203,5%ni. 

Peamised arengusuunad ja riskid

  • Kahjukindlustussektori kindlustusmaksete maht kasvas. 
  • Kahjukindlustusandjate kapitaliseeritus kasvab kasumlikkusest tingituna lähiajal, kuid pikemas perspektiivis sektori kapitalinõuete kaetus väheneb tänu hästi kapitaliseeritud kindlustusandjate dividendipoliitikale.

1 Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalvearuannete põhjal.