Kahjukindlustuse sektori IV kvartali 2021 ülevaade

Eesti kahjukindlustusandjad kogusid neljandas kvartalis kindlustusmakseid kogusummas 133 miljonit eurot. 2021. aastal kasvas kindlustusmaksete maht 5,3% võrrelduna eelmise aastaga. Suurematest liikidest ei ole kasvanud vaid liikluskindlustuses kogutud kindlustusmaksed. 

 

Põhinäitajad

III kvartal 2021 Muutus IV kvartal 2021
Kindlustusmaksete maht 131 mln € 133 mln €
Esinenud kahjunõuete maht 90 mln € 82 mln €
Kindlustusseltside varade maht 864 mln € 877 mln €
Neto kombineeritud suhe 95,9% 91,4%
Kasum1 6,1 mln € 7,4 mln €
Solventsuskapitalinõude kaetus 200,6% 187,4%

1 Sektori kasum on arvutatud kindlustusseltside avalike aruannete, mitte Finantsinspektsiooni järelevalveliste aruannete põhjal.

Eesti kahjukindlustusandjad kogusid alla poole, täpsemalt 47% oma kindlustusmaksetest Eestist. Lätist kogutud maht oli 18% ja Leedust 35%. Osakaalud ei ole eelmise aastaga võrreldes oluliselt muutunud, kasvanud on kõigist kolmest Balti riigist kogutud maksete maht. Kasv on olnud kiireim Leedus ja aeglaseim Lätis.

Esinenud kahjude maht vähenes neljandas kvartalis 9,1%, kindlustusmaksed kasvasid 1,4%. Suurematest liikidest vähenes varakindlustuse kahjunõuete maht. 

Esinenud kahjunõuete mahu langus ja kogutud kindlustusmaksete kasv neljandas kvartalis langetasid kahjusuhet rekordtasemest 3,4 protsendipunkti võrra allapoole 63,1%ni. Kulusuhte tavapärane langus peale kolmanda kvartali lõppu taastus neljandas kvartalis ning tõi kulusuhte 28,2%ni. Kokku annab see kindlustustegevuse kasumlikkust iseloomustavaks kombineeritud netosuhteks 91,3%. 

Kasum oli neljandas kvartalis eelmise kvartali tulemusest natuke suurem, 7,4 miljonit eurot.

Suurenenud kapitalinõude ja vähenenud omavahendite tõttu langes kapitaliseeritus 13,2 protsendipunkti võrra. Kahjukindlustussektori kapitalinõue kokku oli 2021. aasta 31. detsembri seisuga 182 miljonit eurot, sobivaid omavahendeid oli kapitalinõuete katmiseks samal ajal 341 miljoni euro ulatuses. Omavahendite ja kapitalinõude suhe jäi selle tulemusel 187,4%.

Eesti kahjukindlustusturg kogus neljandas kvartalis 101 miljonit eurot kindlustusmakseid ning aasta kokkuvõttes peaaegu 400 miljonit eurot. Kindlustusmaksete kasvuks teeb see 4,2%. Eestis on suurematest kindlustusliikidest aastaga vähenenud liikluskindlustuse maht. Ligi kolmekordne kindlustusmaksete mahu kasv toimus haiguskindlustuses, kuna huvi ettevõtte ravikindlustuse vastu on olnud suur.